Full name
Małgorzata Wielgosz – dr, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skło- dowskiej w Lublinie, pracownik Dzielnicowego Domu Kultury SM „Cze- chów” w Lublinie. Zainteresowania naukowe: kultura dalekowschodnia (literatura, teatr, estetyka, filozofia, religia), zagadnienia związane z trans- kulturowością, adaptacją dalekowschodnich gatunków literackich i te- atralnych w europejskiej kulturze. Autorka m.in. prac: Medytacyjny odbiór rzeczywistości w polskiej literaturze i fotografii, [w:] Obrazy dookoła świata. Postrze- ganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości, red. J. Bielska-Krawczyk, S. Kołos, M. Mateja, Toruń 2013, s. 301–311; Przekraczanie tabu i wywoływa- nie skandali artystyczno-obyczajowych w teatrze tańca butō, [w:] Skandal w tek- stach kultury. Tabu-trend-transgresja, red. M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013, t. 2, s. 483–494; Rola rytmu w konstruowaniu rzeczywistości scenicznej Kosmosu Witolda Gombrowicza w reżyserii Jerzego Ja- rockiego, [w:] Muzyczność w dramacie i
Surname
Małgorzata Wielgosz – dr
Forename
absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skło- dowskiej w Lublinie
Roles
other (search)
Address
Contact information
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.