Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(44) | 76-91

Article title

Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim

Content

Title variants

EN
Trust – A fundamental component of social life. A study of the Lodz Voivodeship

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest zaufanie społeczne badane w trzech wymiarach: wertykalnym (do różnego rodzaju instytucji) oraz dwóch horyzontalnych – prywatnym i uogólnionym. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o poziom zaufania społecznego dorosłych mieszkańców gmin województwa łódzkiego i Łodzi. Analiza dotyczy diagnozy zaufania społecznego badanych zbiorowości oraz ustalenia korelatów trzeciego z wyżej wymienionych rodzajów zaufania, czyli uogólnionego zaufania okazywanego innym ludziom.
EN
The authors of the article test social trust in three dimensions: one vertical (trust in various types of institutions) and two horizontal – a private and a generalized one. Their main purpose is to study the level of social trust of the adult residents of rural communities of the Lodz region and the residents of the city of Lodz. They aim to diagnose social trust of the communities and to determine the correlates of the third type of trust, defined as generalized trust manifested in contacts with other people.

Contributors

 • Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
 • Monika Mularska-Kucharek, Uniwersytet Lodzki, Wydzial Nauk Geograficznych, ul. Narutowicza 88, 90-139 Lodz, Poland

References

 • Bandura A., 2007, Teoria społecznego uczenia się, tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Beck U., 2004, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • CBOS, 2002, Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS, 2004, Społeczeństwo obywatelskie 1998-2004, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS, 2006, Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS, 2008, Zaufanie społeczne w latach 2002-2008, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS, 2007, Czy można ufać ludziom?, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS, 2010, Opinie o poczuciu bezpieczeństwa i zagrożeniu przestępczością, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • CBOS, 2010, Zaufanie społeczne, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Coleman J.S., 1990, Foundations of social theory, Cambridge, MS: Harvard University Press.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Vizja Press&IT.
 • Delhey J., Newton K., 2005, "Predicting cross-national levels of social trust", European Sociological Review, t. 21, nr 4.
 • Domański H., 2009, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2006, "Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy?", w: K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Frykowski M., 2006, Zaufanie mieszkańców Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Fukuyama F. 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens A., 2004, Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Guiso L., Sapienza P., Zingales L., 2008, "Social capital as good culture", Journal of the European Economic Association, t. 6, nr 2-3.
 • Halamska M., 2008, "Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji", Przegląd Socjologiczny, t. 57, z. 1.
 • Hardin R., 2002, Trust and trustworthiness, New York: Russell Sage Foundation.
 • Hardin R., 2009, Zaufanie, tłum. A Gruba, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Inglehart R., 1997, Modernization and postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Inglehart R., 1999, "Trust, well-being and democracy", w: M.E. Warren (red.), Democracy and trust, New York, Cambridge: Cambridge University Press, s.
 • Knack S., Keefer P., 1997, "Does social capital have an economic payoff? A cross--country investigation", The Quarterly Journal of Economics, t. 112, nr 4.
 • Kocik L., 2002, "Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej", w: J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii.
 • Miszalska A., Kubiak A., 2004, "Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczypospolitej", Kultura i Społeczeństwo, nr 2.
 • Misztal B.A., 1996, Trust in modern societies: The search for the bases of social order, Cambridge: Polity Press.
 • Mularska M., 2008, "Typy orientacji normatywnych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego", w: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mularska M., 2009, "Aprobata wybranych norm społecznych na obszarach wiejskich województwa łódzkiego", w: E. Psyk-Piotrowska (red.), Kapitał społeczny, partycypacja obywatelska, rozwój lokalny, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nowy słownik języka polskiego, 2002, red. E. Soból, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Paxton P., 1999, "Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment", The American Journal of Sociology, t. 105, nr 1.
 • Putnam R.D., 2000, Bowling alone. The collapse and revival of American community, New York: Simon & Schuster.
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum P. Sadura, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Sztompka P., 1991, Society in action. The theory of social becoming, Cambridge: Polity Press, Chicago: University of Chicago Press.
 • Sztompka P., 1997, "Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność", Studia Socjologiczne, nr 4.
 • Sztompka P., 2000, "Trauma kulturowa: druga strona zmiany społecznej", Przegląd Socjologiczny, t. 49, z. 1.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.
 • Taylor P., Funk C., Clark A., 2007, Americans and Social Trust: Who, Where and Why, Pew Research Center, http://pewresearch.org/assets/social/pdf/Social Trust.pdf.
 • Theiss M., 2007, Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Uslaner E.M., 2002, The moral foundations of trust, New York: Cambridge University Press.
 • Volken T., 2002, "Elements of trust: The cultural dimension of Internet diffusion revisited", Electronic Journal of Sociology, t. 6, nr 4, http://www.sociology.org/content/vol006.004/volken.html#l (dostęp 19.05.11).
 • Whiteley P., 2000, "Economic growth and social capital", Political Studies, t. 48, nr 3.
 • Zak P.J., Knack S., 2001, "Trust and growth", The Economic Journal, nr 111.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA104411

YADDA identifier

bwmeta1.element.0000355a-03d7-3e26-a606-fc3d9227f9ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.