Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25 | 3-4 | 391-399

Article title

Alexander Dubček - československý politik

Content

Title variants

EN
Alexander Dubček - a Czechoslovak politician

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor přibližuje, jak se vyvíjely náhledy české společnosti na Alexandra Dubčeka (1921–1992) od roku 1968 do současnosti v souvislosti s politickými událostmi, jejichž aktérem byl. Základní rozdíl v českém vnímání oproti slovenskému nachází v tom, že Češi nevidí v Dubčekovi politika slovenského, ale československého v širším, „společném“ smyslu slova. Jejich názor na něj se podle Tůmy vyvíjel od původního, spíše zdvořilého zájmu na začátku roku 1968, kdy se Dubček stal prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa, přes rostoucí sympatie během jara až po obdiv a takřka adoraci, jež si v nejvypjatějších momentech srpna 1968 nijak nezadala s pohledem ze Slovenska; a potom přes rostoucí rozpaky, promíšené s jistým politováním, až po poměrně kritický odstup. Tyto různé pohledy na Dubčeka se střídaly, ale s uplývajícím časem už existují souběžně. V době takzvané normalizace, kdy byl Dubček vyloučen z veřejného života, vztah společnosti k němu ztrácel reálnou dimenzi, a jestliže stále mezi lidmi přetrvávala jeho popularita, měla co dělat s Dubčekem jako symbolem „socialismu s lidskou tváří“, dřívějších nadějí a lepších časů. V českém disentu se zároveň objevily kritické reflexe Dubčekovy politiky za pražského jara. Po roce 1989 se pražské jaro a s ním i Dubček stali součástí politického boje o podobu probíhající společenské a ekonomické transformace, z čehož plynuly občas i ostré útoky na jeho osobu. Čeští historikové jsou k Dubčekovi celkově kritičtější než slovenští, i když i mezi nimi se najdou jeho pevní zastánci. Autor uzavírá, že dnes je Dubček v českém prostředí vnímán bez zvláštních emocí, s chladným odstupem, ale zároveň diferencovaně. Je vnímán jako součást našich vlastních dějin, přitom ale asi nikoli jako historická osobnost, jíž bychom se chtěli chlubit
EN
The author describes the evolution of views of the Czech society on Alexander Dubček (1921–1992) between 1968 and now in connection with political events in which Dubček himself participated. He sees the principal difference between the Czechs and the Slovaks in that the former do not perceive Dubček as a Slovak politician, but rather as a Czechoslovak one, in a broader, “common” sense of the word. In Tůma’s opinion, their view on Dubček evolved from initial, rather polite interest in the beginning of 1968, when Dubček became the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, to growing sympathies in the spring up to admiration and almost adoration the levels of which were, in the tensest moments of August 1968, just as high as those in Slovakia; then to increasing embarrassment mixed with pity, and fi nally to a rather critical and reserved attitude. These different views were previously replacing each other, but now, as the time goes by, they exist alongside each other. At the time when Dubček was banned from public life, during the so-called normalization, the attitude of the society toward him was losing its realistic dimension; while he was still popular among people, the popularity was associated with Dubček as a symbol of “socialism with a human face”, lost hopes, and better times. At the same time, critical refl ections of Dubček’s policy during the Prague Spring appeared among Czech dissidents. Since 1989, the Prague Spring and Dubček became a part of the political fi ght for the form of the ongoing social and economic transformation, which sometimes brought sharp attacks against him. As a rule, Czech historians are more critical toward Dubček than their Slovak counterparts, although there are staunch supporters of Dubček among them as well. The author concludes that today’s Czech society perceives Dubček without any special emotions, with a cool reservation, but also in a differentiated manner. Dubček is perceived as a part of our own history, but perhaps not as a historical fi gure we would like to be proud of.

Keywords

Discipline

Year

Volume

25

Issue

3-4

Pages

391-399

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.003b4621-efe7-404d-92dd-d1870be35912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.