Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 7 | 565-579

Article title

Právo na vodu a aktuální tendence k posílení ochrany vody v ústavněprávní rovině českého práva

Content

Title variants

EN
Right to water and current efforts to strengthen water protection at the constitutional level of Czech law

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V České republice je věnována intenzivní pozornost zakotvení zvláštní ústavní ochrany vody a ústavního práva na vodu. Tyto snahy jsou reakcí na změny spočívající ve snížení počtu srážek, zvýšení období sucha a prognózy vyplývající z modelů klimatických změn. Od roku 2019 byly v tomto směru předloženy již čtyři poslanecké návrhy, jejichž společným motivem je zvýšená ochrana vody a prioritizace veřejného zájmu na ochraně vod. Dva z návrhů přinášejí výslovné ústavní zakotvení práva na pitnou vodu, respektive práva na přístup k vodě. Voda je omezeným přírodním zdrojem a zároveň složkou nezbytnou pro život současných i budoucích generací. Důvodem pro využití roviny ústavního práva může být to, že jde o celospolečenský zájem, jemuž ústavní zakotvení zajistí stabilitu a podpoří další kroky státu. Otevření tématu ochrany vody na ústavní úrovni významným způsobem zdůrazňuje potřebu její ochrany, není však samo o sobě dostačujícím řešením. Kromě toho je třeba důsledně zvažovat, jaká konkrétní opatření by se měla do ústavní úrovně promítnout a jaké cíle je vhodné v této rovině prosazovat. Předložené poslanecké návrhy na jedné straně reflektují vybrané požadavky mezinárodně uznaného práva na vodu, na druhé straně však přinášejí některé problematické prvky, jejichž objasnění by mělo být součástí širší veřejné diskuse.
EN
In the Czech Republic, much attention is paid to the codification of special constitutional water protection and the constitutional right to water. These efforts respond to changes such as low rainfall and more frequent droughts and to forecasts stemming from climate change models. Since 2019, four parliamentary proposals have been submitted, all motivated by the need for greater water protection and prioritization of the public interest in water protection. Two of the proposals explicitly enshrine the constitutional right to drinking water, and rights of access to water, respectively. Water is a limited natural resource and at the same time essential element for the lives of present and future generations. The reason for the use of the constitutional law level may be that it is a society-wide interest, and its constitutional entrenchment will ensure its security and support further steps of the state. Opening up the issue of water protection at the constitutional level sends a clear signal for the need for water protection, but it is not a sufficient solution in itself. Besides that, it is necessary to carefully consider what specific measures should be reflected at the constitutional level and what goals should be promoted at this level. On the one hand, the submitted parliamentary proposals reflect the requirements of the internationally recognized right to water, but, on the other hand, they raise some problematic issues which should be subjected to a wider public debate.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.011da4f4-dc65-4aef-bfeb-5d372353f7b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.