Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 15 | 165-186

Article title

Techniki operowania stereotypem w reklamie

Content

Title variants

EN
STEREOTYPES IN ADVERTIZING

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Reklama bazuje na stereotypach obecnych w potocznym myśleniu danej społeczności, ale ich nie ujawnia, stereotypy stanowią bowiem narzędzie manipulowania odbiorcą, jego sposobem myślenia i jego wartościowaniem; przyczyniają się do kształtowania reakcji, postaw oraz decyzji i działań odbiorcy. Reklamodawca operuje stereotypami, zarazem przystosowuje do swoich celów, eksponuje cechy pożądane, pomija natomiast te, które mogłyby wywołać negatywne skojarzenia, np.: reklama ze względu na dominujący w społeczeństwie kult młodości przetwarza stereotyp wieku podeszłego, neutralizując nieprzyjemne skojarzenia związane ze starością i przypisując starszym ludziom zachowanie właściwe raczej młodym. Sposób profilowania stereotypu w komunikacie reklamowym zależy od specyfiki adresata – jego płci, wieku, potrzeb, przyzwyczajeń, upodobań. Potrafi schlebiać i przewartościowywać, np. cecha uchodząca powszechnie za wadę płci pięknej – gadulstwo, w jednej z reklam nabiera pozytywnego znaczenia – nadawca podchodząc z wyrozumiałością do kobiecej natury zachęca: „gadaj jak najęta!”. Reklama profiluje stereotyp tak, aby osiągnąć pożądany cel – skłonienie odbiorcy do zakupu oferowanego produktu.
EN
Advertizing rests on the stereotypes present in the folk mode of thinking characteristic of a given community. However, the stereotypes are not revealed in advertisements, which constitute a tool used to manipulate the receiver, his thinking and valuation; they contribute to the shaping of the receiver's reactions, attitudes, decisions and actions. Copywriters use stereotypes and adapt them to their purposes: desirable characteristics of stereotypes are brought to the fore, those which might evoke negative associations are downplayed. For instance, because of the cult of youth, advertisements transform the stereotype of the old age, remove the unpleasant associations it evokes and attribute to the elderly certain patterns of behaviour typical of young people. The way a stereotype is profiled in an advertisement depends on the characteristics of the receiver: his or her sex, age, needs, habits and likes. It can flatter the receiver and transform the hierarchy of values; for instance talkativeness, usually considered a vice of the fair sex, is in one advertisement presented in the positive light: the sender is lenient with the female nature and encourages women to 'talk like you were getting paid for it!'. Advertisements profile stereotypes in such a way as to achieve the desired aim: to make the receiver buy the advertized product.

Year

Volume

15

Pages

165-186

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • I. Bielinska-Gardziel, no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01112545

YADDA identifier

bwmeta1.element.01242c25-79b0-379a-abf1-f9f3e1d964cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.