Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 66 | 1-2 | 36-42

Article title

Sova a papír na hřebíku : Zátiší Karla Purkyně jako skrytá alegorie?

Authors

Content

Title variants

EN
An Owl and a Paper on a Nail Still Life by Karel Purkyně as a Hidden Allegory?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V roce 1862 namaloval Karel Purkyně jeden ze svých nejznámějších obrazů: zátiší Sova sněžná. Cílem příspěvku je nová intepretace tohoto plátna. Na základě starších výkladů obrazu, určitých teoretických konceptů včetně Purkyňových vlastních názorů a znalosti dobové umělecké praxe klade otázku, zda nelze malbu vyložit jako skrytou alegorii. Znamená to odhalit její dosud neznámý obsah, zašifrovaný specifickým způsobem, odlišným od symbolického vyjádření. Text rekapituluje, jak Purkyňovo dílo přijímala v minulosti výtvarná kritika a jak se on sám stavěl k malbě jako specifickému médiu, odlišujícímu se od jiných druhů umění. V těchto souvislostech je poukázáno na jednu z charakteristických vlastností plátna Sova sněžná: nápadně zdůrazněnou plošnost části s nočním dravcem a popsaným papírem přibitým na zdi. Tuto partii autor příspěvku navrhuje identifikovat jako motiv "obrazu v obraze", s nímž Purkyně pracoval i v jiných pracích (Politizující kovář, Okno či Malířovo zátiší). Na základě dalšího rozboru a využití teorií Waltera Benjamina, Craiga Owense a Benjamina H. D. Buchloha je Sova sněžná interpretována nejen jako zobrazení aktuální skutečnosti, zvládnuté mistrnou malířskou technikou, ale jako skrytá alegorie, vztahující se k povaze moderního obrazu.
EN
In 1862 Karel Purkyně painted one of his best-known pictures: the still life Snowy Owl. The aim of this article is a fresh interpretation of this canvas. On the basis of older explanations of the painting, certain theoretical concepts including Purkyně’s own opinions and knowledge of the artistic practices of the time the question arises as to whether the painting might not be interpreted as a hidden allegory. This means revealing its hitherto unknown content, encoded in a specific manner differing from symbolic expression. The text recapitulates how Purkyně’s work was received in the past by art critics and his personal attitude to painting as a specific medium, differing from other types of art. In these connections attention is drawn to one of the characteristic traits of the canvas Snowy Owl: the strikingly emphasised flatness of the part with the nocturnal predator and the written paper nailed to the wall. The author of this article proposes identifying this part as the motif of a "picture within a picture", which Purkyně also worked with in other paintings (Politizující kovář [The Political Blacksmith], Okno [Window], Malířovo zátiší [The Painter’s Still-life]). On the basis of further analysis and the use of the theories of Walter Benjamin, Craig Owens and Benjamin H. D. Buchloh the Snowy Owl is interpreted not only as the depiction of reality, executed with masterly painting technique, but also as a hidden allegory, relating to the nature of modern painting.

Keywords

CS
EN

Journal

Year

Volume

66

Issue

1-2

Pages

36-42

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.012d70aa-080d-4563-9b50-55eee8ebcf0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.