Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 64 | Supplement | 74-85

Article title

Významní představitelé historie psychologie práce a organizace v ČR:

Content

Title variants

EN
Significant representatives of work and or ganizational psychology in the Czech Republic:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Po jejím odeznění přicházel postupně další rozvoj na přelomu padesátých a šedesátých let. Odborné psychologické aktivity se uplatňovaly na vysokých školách a v různých výzkumných institucích. K řešení aktuálních problémů spojených s lidským faktorem v průmyslu byla obnovována nebo nově vytvářena odborná psychologická pracoviště v řadě velkých podniků a organizací a jejich řídících útvarech. Okruh řešené problematiky byl rozsáhlý a zahrnoval rutinní výběrovou diagnostiku i poradenskou a expertizní činnost včetně vědeckého výzkumu. V současnosti, v souvislosti s přechodem k tržní ekonomice po roce 1990, byla odborná činnost i personální obsazení řady etablovaných psychologických pracovišť v jednotlivých hospodářských organizacích a firmách postupně redukována až k úplnému zrušení. Uspokojování požadavků na psychologické služby se pak přesunulo do specializovaných externích firem. Ve třetí části studie jsou přiblíženy některé osobnosti, které se významně podílely na rozvoji české psychologie práce a organizace, a jejich publikační aktivity.
EN
The study maps the development of work and organizational psychology in the Czech Republic. The first part outlines the development of the discipline in the world, which took place in two main lines concentrated on individual and social aspects. The second part deals with the development of work and organizational psychology in the then Czechoslovakia, with particular emphasis on the Czech lands. The development of psychotechnics was supported by international institutional cooperation (the Institute of Psychotechnics at the VI Division of the Masaryk Academy of Labor started its activities in 1920) and the establishment of specialized workplaces in large companies (e.g. the Vítkovice Ironworks, Baťa Zlín, Electrical Enterprises of Prague). Psychotechnics focused mainly on work analysis, pre-employment personality attributes diagnostics, employee selection and placement, performance and productivity analysis, employee evaluation and motivation, consultancy in the choice of profession as well as personal problems etc. The development of work and organizational psychology in Czechoslovakia was briefly discontinued in the 1950s, and subsequently revived at the turn of the fifties and sixties, when professional psychological activities started taking place at universities and in various research institutions.
EN
In order to solve contemporary problems related to the human factor in industry, professional psychological workplaces were either renewed or newly created in several large enterprises and organizations and their management departments. The scope of their activities was extensive and included routine selective diagnostics as well as consulting, and expert activities including scientific research. At present, following the transition to a market economy after 1990, professional activities and staffing of psychological workplaces in individual economic organizations and companies have been gradually reduced to complete dissolution, and the efforts to meet the requirements for psychological services have been moved to specialized external companies. The third part of the study discusses selected experts who significantly contributed to the development of Czech work and organizational psychology and their publishing activities.

Year

Volume

64

Issue

Pages

74-85

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.01b0873b-752b-468e-9612-0b4df36e6b34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.