Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 6 | 1 | 101-123

Article title

"Tvrzení o vymírání náboženství jest terminologický sebeklam" : příspěvek k české sociologii náboženství v podání Emanuela Chalupného

Content

Title variants

EN
"The claims about religion dying out are a terminological self-delusion" : Emanuel Chalupný’s contribution to czech sociology of religion

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek popisuje život a dílo významného českého sociologa meziválečného období, Emanuela Chalupného (1879-1958). I z letmého náhledu je zřejmé, že šlo o osobnost vysoce kontroverzní, urputnou, až nepříjemnou, která se odmítala komukoli či čemukoli vzdát, což mu přineslo mnoho nepřátel. Jeho neobyčejně rozsáhlé sociologické dílo je dnes překonáno, ale obsahuje mnoho originálních myšlenek, které doboví kritici často přehlíželi. Jedna z oblastí, do níž Chalupný zajímavě přispěl, byla sociologie náboženství, kterou svébytně rozvinul na myšlenkách Augusta Comta a Tomáše Garrigua Masaryka. Chalupný si cenil jak individuálního mysticismu, tak církevní organizace, a byl schopen vnímat náboženské dimenze umění, a to především v literatuře, stejně jako politické podoby „implicitní religiozity”. Jeho přístup k náboženství pramenil alespoň do určité míry z vlastního náboženského cítění, které se vyvinulo v kontextu debat českých intelektuálů na (nejen toto) téma (ne vždy s nimi navíc souhlasil). Článek se zabývá i touto dimenzí Chalupného osobnosti, nakolik to prameny dovolují, stejně jako nešťastným závěrem jeho života po komunistickém převratu v Československu.
EN
This article describes the life and work of an important Czech sociologist of the interwar period, Emanuel Chalupný (1879-1958). Even from a mere outline of his life one clearly sees that he was a highly controversial, tenacious, even disagreeable figure, who had no intention of giving in to anyone or anything, something that earned him many enemies. His own extraordinarily numerous works of sociology are today outmoded, yet they contain a number of original ideas, which contemporaneous critics often overlooked. One of the areas where Chalupný made interesting contributions is the sociology of religion, which developed in an original way the ideas of Auguste Comte and follows on Tomáš Garrigue Masaryk. Chalupný appreciated both individual mysticism and the thorough church organization, and was able to perceive the religious dimensions of works of art, particularly literary ones, as well as political forms of ‘implicit religions’. His own attitude to religion, however, stemmed from his religious feeling, at least to a certain extent, which had developed in the context of the religious and non-religious opinions of contemporaneous Czech intellectuals (though not always in agreement with them). This dimension of Chalupný’s personality is examined in the article, wherever the sources have permitted, as well as the unfortunate conclusion of his life after the Communist takeover in Czechoslovakia.

Discipline

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

101-123

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.02bcb77c-a0d8-45b9-8251-be7111f24b56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.