Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3(45) | 133-150

Article title

Konwergencja nominalna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Nominal convergence of the new member states of the European Union

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jednym z istotnych etapów integracji europejskiej jest Unia Gospodarcza i Walutowa, w obrębie której używa się wspólnej waluty – euro. Przynależność do strefy euro powinna zwiększać bezpieczeństwo i stabilność gospodarki. Dlatego wskazane jest, aby nowe kraje członkowskie Unii Europejskie starały się o akcesję do strefy euro, spełniając odpowiednio wcześniej tzw. kryteria zbieżności z Maastricht. W artykule oceniono konwergencję nominalną nowych członków (relacja deficytu i długu publicznego do PKB, przeciętne roczne stopy inflacji, długoterminowe stopy procentowe) w latach 2004–2009.
EN
An Economic and Monetary Union is the next stage of European integration. The membership in the euro zone should result in strengthening the safety and stability of the national economy. Therefore, the new member countries ought to aspire to accession, meeting in advance the Maastricht convergence criteria. The paper presents the assessment of the nominal convergence of new EU members (general government deficit and general public debt related to GDP, annual average inflation rates, long-term interest rates) in 2004–2009.

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Slawomir Pastuszka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydzial Zarzadzania i Administracji, , ul. Swietokrzyska 21B, 25-406 Kielce, Poland

References

 • Bachtler J., Gorzelak G., 2010, "The financial and economic crisis in Europe, its regional dimensions, and policy responses", w: P. Churski, W. Ratajczak (red.), Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership, Warszawa: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, s. 19-40.
 • Becker T., Daianu D., Darvas Z., Gligorov V., Landesman M., Petrovic P, Pisani-Ferry J., Rosati D., SapirA., Wederdi Mauro B., 2010, Whither growth in Central and Eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe [dostęp 5.08.2011: http://aei.pitt.edu/15184/1/101124_bp_zd_whither_growth.pdf].
 • Bielecki J., 2010, "Gdyby nie Unia Europejska, kryzys byłby mniej dotkliwy", Dziennik Gazeta Prawna, 3-5.12.
 • Bielecki J., 2011, "Nowy scenariusz dla Grecji: upadek i powrót drachmy", Dziennik Gazeta Prawna, 01.03.
 • Bień K., 2010, "Największymi atutami będą dzisiejsze słabości", Dziennik Gazeta Prawna, 8.09.
 • Borowiec J., 2001, Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Borowiec J., 2006, "Oddziaływanie europejskiej unii walutowej na spójność społeczną i gospodarczą Unii Europejskiej", w: M. Klamut, E. Pancer-Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Burda B., Wypłosz C., 2010, Makroekonomia. Podręcznik Europejski, tłum. E. Adamowicz, wyd. 2, Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M., 2008, "Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara na euro", Materiały i Studia NBP, z. 224 [dostęp 5.08.2011: http://www.nbp.pl/publikacje/materialyj_studia/ms224.pdf].
 • Eurostat, 2008, Euro changeover and inflation in Cyprus and Malta [dostęp 5.08.2011: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/documents/Tab/Tab/EUROCYMT0408_0.PDF].
 • Eurostat, 2009, Euro changeover and inflation in Slovakia [dostęp 5.08.2011: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/documents/Tab/Tab/04_TT_EURO_CHANGEOVER_INFLATION_IN_SLOVAKIA03-2009.pdf].
 • Eurostat, 2011, GDPper capita in PPS [dostęp 5.08.2011: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&plugin=l&language=en&pcode=tsieb010].
 • Euroweb, 2010, Estonia's national changeover plan, version no. 9 [dostęp 5.08.2011: http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Main_Page/download/eplaan9_ENG.pdf]
 • Fandrejewska A., 2010, "Dług i deficyt bez zmian", Rzeczpospolita, 13.12.
 • Fisher L, 1930, The theory of interest, New York: Macmillan.
 • Ghosh A., Philips S., 1998, "Inflation, disinflation and growth", IMF Working Paper, nr 68.
 • Górska A., Siemaszko M., Szymczyk Ł., Wyganowska H., 2008, Doświadczenia Cypru i Malty związane z zamianą walut krajowych na euro, Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Zagraniczny [dostęp 5.08.2011: http://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/bise_dz1O.pdf].
 • Gruszczyński M., 2007, "Kurs walutowy - od akcesji do wprowadzenia euro", w: J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 385-406.
 • Hübner D., 2004, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, referat wygłoszony na konferencji "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce", Warszawa, 25-26 marca 2004 r. [dostęp 5.08.2011: http://www.tiger.edu.pl/konferencje/marzec2004/Hubner_pol.pdf].
 • Kaliszuk G., 2009, Holenderska choroba Rosji [dostęp 5.08.2011: http://www.geopolityka.org/index.php/analizy/288-holenderska-choroba-rosji].
 • Kozak S., 2009, "Prawne i finansowe aspekty wprowadzenia euro do systemu płatniczego w nowych krajach członkowskich", e-Finanse, nr l [dostęp 5.08.2011: http://www.e-finanse.com/artykuly/108.pdf].
 • Krugman P, Obstfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t. 2, tłum. B. Bobrowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lachowicz M., 2008, "Koncepcja wspólnych obszarów walutowych", Bank i Kredyt, nr 2 [dostęp 5.08.2011: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2008/2008_02/BIKW_02_2008.pdf].
 • Monitor, 2010a, "Europa zaczyna oszczędzać", Monitor Unii Europejskiej, nr 8(74).
 • Monitor, 201 Ob, "Kryzys Grecji czy całej strefy euro?", Monitor Unii Europejskiej, nr 5(71).
 • Osiecki G., 2010, "Albo OFE, albo strefa euro", Dziennik Gazeta Prawna, 10-12.09.
 • Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej [dostęp 5.08.2011: http://www.pte.pl/pliki/2/l/s_owsiak_harmonizacja.pdf].
 • Pełka W., 2008, "Konwergencja monetarna jako warunek wzrostu gospodarczego w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej", w: E. Pancer-Cybulska (red.), Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Roubini N., 2010, "Jesienny eurokac. W optymistycznym scenariuszu euro przetrwa parę lat", Gazeta Wyborcza, 25-26.09.
 • Salambier S., Wtorek J., 2007, Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, Warszawa: demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej.
 • Wojnicka E., 2001, "Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych", Ekonomista, nr l, s. 61-80.
 • Żogała M., Szymczyk Ł., 2009. Droga do euro [dostęp 5.08.2011: http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/przygotowania-polska/droga-do-euro/droga-do-euro-1].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA104420

YADDA identifier

bwmeta1.element.0327cf3b-3fd4-36d9-bf4c-be043a454a65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.