Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 7-25

Article title

Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival Caravan czy wielokulturowe Street Party?

Content

Title variants

EN
SOCIOLOGICAL SENSE OF MULTICULTURALISM. FESTIVAL CARAVAN OR MULTICULTURAL STREET PARTY?

Languages of publication

PL

Abstracts

Intensyfikacja rozważań związanych ze zjawiskiem wielokulturowości przypada na początek lat siedemdziesiątych XX wieku. Szczególną wtedy rolę odgrywały środowiska intelektualne i polityczne Kanady i Australii, państw jednoznacznie deklarujących gotowość do konsekwentnej realizacji polityki wielokulturowości. Porażka ideologii asymilacyjnych w USA przyczyniła się do powstania wielu publikacji dotyczących wielokulturowości. Wielokulturowość ma wiele wymiarów, a dwa z nich opisał Janusz Mucha. Pierwszy to wielokulturowość etniczna, czyli identyfikacja oparta na cechach wynikających z dziedzi- ctwa przeszłości, a drugi – nieetniczna, stanowiącą rezultat demokratyzacji życia społecznego. W podobnym duchu utrzymany jest podział autorstwa Stanleya Fisha na: silny multikultura- lizm (strong multiculturalism) oraz butikowy multikulturalizm (boutique multiculturalism). Przyjęcie takich wymiarów wielokulturowości uświadamia nam, że zjawisko to jest wszechobecne. Kontakt i przenikanie się różnych tradycji, wzorów, systemów myślowych oraz stosunku do świata, Boga i ludzi stał się czymś nieodwołalnym i nieuchronnym we współczesnym świecie.
EN
The contemporary debate on multiculturalism began at the beginning of the 1970s, but only on the territory of Canada and Australia. The failure of assimilation ideologies in the USA was the major cause of publication of many papers on multiculturalism, which was perceived as a panacea to any ethnic and cultural issues. Contemporary multiculturalism has many faces, two of which were described by in Janusz Mucha. He distinguishes the ethnic multiculturalism, namely the identification based on characteristics derived from historical heritage, and the non-ethnic one, resulting from democratization of social life. Similarly, Stanley Fish proposes a division into strong multiculturalism and boutique multiculturalism, the latter being characterized by its superficial or cosmetic relationship to the object of its affection. Acceptance of two different ways of understanding multiculturalism makes us realize that it is becoming more and more pervasive. Relations and interference of different traditions, patterns, ways of thinking and attitudes towards the world, God and other people have become something inevitable and irrevocable in contemporary reality.

Year

Issue

Pages

7-25

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Anna Sliz: Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45–061 Opole

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107314

YADDA identifier

bwmeta1.element.03a5cc5a-0b99-35c1-b85a-060def2dc242
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.