Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 2 | 138-162

Article title

Zwischen Klassik und Romantik : Das architektonische Schaffen Bernhard Gruebers

Content

Title variants

CS
Mezi klasikou a romantikou : Architektonická tvorba Bernharda Gruebera
EN
Between classicism and romanticism : The architectural work of Bernhard Grueber

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
In Czech art history, it is customary to distinguish between Neoclassicism and Romanticism as two separate and by nature antithetical stylistic periods. This distinction fits the classification and evaluation of domestic art relatively well. However, the work of architect Bernhard Grueber, who was from a Bavarian cultural background, defies this classification. Although he belonged to the generation of Romantics, his work exhibits Classicist features, and yet they are not a product of anachronism or evolutionary delay, or of an unstudied and capricious eclecticism. What is even more surprising is that while his early scholarly writings rank him among the pioneers of Neo-Gothicism, his later theoretical reflections contain typically Classicist ideas. Art-historical assessments of his work have so far tended to contradict each other. On the one hand, Grueber is described as an ‘inveterate Gothicist’, and on the other a Classicist and pioneer of the Neo-Renaissance. However, there is no reason to regard the contradictions in his work negatively. We see it that way because art history’s method of working with polarising terminological pairs leads us to do so. The limitations to that method were already pointed out by Ernst Gombrich, who argued that no style fits unequivocally and exclusively in just one such category. It must also be remembered that assessments of Grueber’s work in the past were significantly influenced by nationalistic factors. It was assigned to Romanticism or Academism simply because they lay outside the accepted aesthetic norm. While Grueber’s work may seem ‘bipolar’ according to the codified evolution of Czech art, it was wholly consistent within the context of the ideas of the German Romantics, such as the Schlegel brothers or Schelling.Moreover, the cultural context of Munich, where Grueber received his art training and first began working, was characterised by a stylistic pluralism and fusion that combined both Classicist and Romantic elements.
CS
V české historii umění je zvykem oddělovat klasicismus a romantismus jako dvě samostatná a svým charakterem vzájemně protikladná slohová období. Pro uspořádání a zhodnocení domácího umění je takové členění poměrně vyhovující. Tvorba architekta Bernharda Gruebera, který pocházel z bavorského kulturního prostředí, se však již této zavedené klasifikaci vzpírá. Ačkoli náleží generaci romantiků, jsou v jeho díle patrné také klasicizující rysy, přičemž je zřejmé, že nejde ani o anachronismus či vývojovou opožděnost, ani o nepoučený či svévolný eklektismus. Ještě překvapivější je skutečnost, že zatímco svými ranými odbornými texty se řadí k průkopníkům neogotiky, v jeho pozdních teoretických úvahách zaznívají myšlenky typické pro klasicismus. I dosavadní uměleckohistorická zhodnocení jeho díla si vzájemně značně odporují. Na jedné straně býval Grueber označován za „zapřísáhlého goticistu“, na straně druhé za klasicistu a průkopníka neorenesance. Rozporuplnost v jeho tvorbě a myšlení však není nutné vnímat jako negativní. Je třeba si uvědomit, že k tomuto pohledu nás vede obvyklý způsob uměleckohistorické práce s polaritními terminologickými dvojicemi. Již Ernst Gombrich však poukázal na meze této metody a argumentoval, že žádný styl nelze jednoznačně přiřadit výhradně do jedné z polaritních kategorií. Je rovněž nutné brát v úvahu, že v hodnocení Grueberova díla hrály v minulosti značnou roli nacionalistické pohnutky. Bylo pak zařazeno k romantismu nebo akademismu prostě proto, že to byl směr, který ležel mimo uznávanou estetickou normu.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

2

Pages

138-162

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.03d3d128-815a-4ad1-89cb-7b91899a787c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.