Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 161 | 9 | 833-847

Article title

Několik poznámek k vládě práva ve vnitrostátním a v mezinárodním právu (zejména v oblasti mezinárodní bezpečnosti)

Authors

Content

Title variants

EN
Some remarks on The Rule of Law in international law (particularly in the area of international security)

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V současnosti jsou tendence dodržovat pravidla právního státu, vlády práva (rule of law), jak na úrovni jednotlivých států (zde se však jedná pouze o demokratické státy), tak i na úrovni mezinárodního společenství. Vzhledem k odlišnostem mezinárodního práva na rozdíl od práva vnitrostátního není a nemůže být pojetí vlády práva stejné. V základních rysech, zejména pokud jde o závazky států dodržovat normy mezinárodního práva i ve vztahu k jednotlivcům, je koncepce vlády práva alespoň po formální stránce naplněna. Mnohem větším problémem ve srovnání s vnitrostátním právem je dodržování norem mezinárodního práva v praxi vzhledem k neexistenci jednotné výkonné moci, která by byla pod soudní kontrolou. Státy na jedné straně často proklamují dodržování norem mezinárodního práva, ne vždy je však v praxi skutečně dodržují nebo normy mezinárodního práva často účelově vykládají. Vláda práva na mezinárodní úrovni se projevuje zejména v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv. Vliv mezinárodního práva je zřejmý zvláště v regionálních úpravách lidských práv. Na druhé straně lze pochybovat o vládě práva v oblasti zákazu použití ozbrojené síly. Důležitost vlády práva je zdůrazňována jako jeden z klíčových prvků v otázkách mírových operací, předcházení konfliktů, budování míru apod. Vláda práva v rámci systému mezinárodního práva se projevuje i v dalších oblastech, na které však není tento článek zaměřen.
EN
The Rule of Law is currently the dominant concept both on the level of individual states (that is, the democratic states) and on the level of the international community. Considering the differences of international law and domestic law the concept of the Rule of Law cannot be identical in both. In the main features, particularly in the obligation of states to adhere to the norms of the international law in relation to individuals, the concept of the Rule of Law is, at least formally, fulfilled. In comparison to domestic law, the observance of the norms of the international law in the real world, is much more problematic. There is no universally recognized and accepted executive power which would act under court control. The states on the one hand proclaim observance of the international law, on the other they too often do not observe it in praxis and interpret the norms of the international law to suit their purposes. The Rule of Law is particularly reflected in the international protection of human rights. The influence of the international law is evident particularly in regional regulations of human rights. On the other hand, the Rule of Law is problematic in the area of the prohibition of the use of armed forces. The importance of the Rule of Law is stressed as one of the key elements in the area of peace missions, prevention of conflicts, peace keeping, etc. The Rule of Law in the system of international law is present in other areas that, however, are not dealt with in this paper.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.03ee9666-ef67-48c3-a7bc-a65f7ef7e874
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.