Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 6 | 1 | 56-79

Article title

Carl Schmitt mezi vědou a proroctvím

Authors

Content

Title variants

EN
Carl Schmitt between science and prophecy

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek vytyčuje základní intelektuální východiska Carla Schmitta. Zabývá se především jeho koncepcí práva, hlavními rysy politické filosofie a jeho přístupem k liberalismu, parlamentarismu, demokracii a nacistické diktatuře. Bere také v potaz, jak k podepření svých tezí využíval historických argumentů. Zvláštní pozornost je věnována pojmu politično, které Schmitt pokládal za nezávislou sféru lidské existence, založenou na rozlišování přátel a nepřátel, prostřednictvím suverénního rozhodnutí držitele politické moci. A právě otázky moci a s tím spojených mocenských rozhodnutí, formují podstatu politiky. Etická a ekonomická kritéria nemusí do této sféry vůbec vstoupit. Přirozeným rámcem, kde je politično aplikováno, je stát, který se vnějškově vymezuje ve sféře zahraniční politiky. V domácí politice je stát založen na identitě vládce (vládců) a ovládaných. Podle Schmitta však ve dvacátém století prošla koncepce politiky a státu krizí se zásadními dopady, spočívající buď na invazi univerzalistických tendencí, které podemílají zvláštní charakter státu, nebo podřízení politiky (jako čistého uplatňování moci) partikulárním zájmům, zákulisním dohodám a kompromisům.
EN
This article sets out the fundamental intellectual starting points of Carl Schmitt. It is concerned chiefly with his conception of law, the main features of his political philosophy, and his attitude to liberalism, parliamentarism, democracy, and the Nazi dictatorship. It also takes into account the way in which he used historical arguments to support his ideas. Particular attention is paid to the concept of the political, which Schmitt considered an independent sphere of human existence, one based on diff erentiating between friend and foe, an act performed by the wielder of sovereign political power. It is precisely the question of power and, linked to it, sovereign decision, which form the core of politics. Ethical or economic criteria must not enter this sphere. The natural framework in which the political is applied is the State, which appears outwardly in the sphere of foreign policy. In domestic policy the State is based on the identity of the ruler(s) and the ruled. In the twentieth century, however, according to Schmitt, this conception of politics and the State underwent a crisis with serious consequences, which lay either in the invasion of universalist tendencies undermining the special character of the State or in the subordination of politics (as the pure exercise of power) to particular interests, backroom deals, and compromises.

Keywords

CS
EN

Discipline

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

56-79

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.048e44f2-58ab-4f33-b92b-68601a1af1b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.