Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | LXIV | 2 | 102-121

Article title

Early renaissance architectural sculpture in Lower Austria

Content

Title variants

CS
Raně renesanční architektonická skulptura v Dolním Rakousku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Lower Austria is one of the regions of Central Europe with relatively abundant well-preserved Early Renaissance architecture and architectural sculpture. This paper focuses on the development of Early Renaissance architectural sculpture in Lower Austria with the emphasis on the key role of the client and on Italian models for chosen architectural sculptures. The main text is divided into several sections according to the rulers: the times of Matthias Corvinus (1485–1490), Maximilian I Habsburg (1493–1519) and Ferdinand I Habsburg (1521–1564). On the basis of comparison with contemporary Italian architectural sculpture, the author distinguishes between the Lower Austrian architectural sculptures executed by Italian stonemasons and the architectural sculptures executed by local stonemasons, especially the stonemasons from the guild in Eggenburg. While the classicizing, stylistically pure Renaissance architectural sculptures were exclusive artistic commissions (decoration of the Viennese house of Peter Junkherr von Edlasberg, decoration of the buildings for Ferdinand I Habsburg etc.), in most cases the mixed style, combining elements of Gothic and Renaissance and preferred by the members of higher and middle shifts of society (nobility, burghers and clergy), prevailed in Lower Austrian Early Renaissance architectural sculptures. The author concludes that the mixed style that was very popular in Central European architectural sculpture in the first half of the 16th century was the logical reaction of local society to the visual culture of the Italian Renaissance. In conclusion, the author demonstrates the change in methodological approach in the analysis of Early Renaissance architectural sculpture in Lower Austria during the last c.70 years. He states that while in the first half of the 20th century stylistic formal analysis prevailed in the analysis of Early Renaissance Lower Austrian architectural sculpture, recently the approach to analysis is much more varied and the iconographic, iconological and epigraphical analysis of architectural sculptures has an essential influence as well.
CS
Dolní Rakousko patří ve střední Evropy k regionům s relativně velmi bohatě dochovaným fondem raně renesanční architektury a architektonické skulptury. Článek je zaměřen na vývoj raně renesanční architektonické skulptury této oblasti a důraz je kladen na význam objednavatele na podobu uměleckého díla a zjištění italských vzorů pro vybrané artefakty. Hlavní text je chronologicky rozdělen do několika částí podle doby vlády tehdejších panovníků: Matyáš Korvín (1485–1490), Maximilián I. Habsburský (1493–1519) a Ferdinand I. Habsburský (1521–1564). Autor na základě srovnání se soudobou italskou architektonickou skulpturou rozlišuje dolnorakouské raně renesanční architektonické skulptury, vytvořené italskými kameníky a architektonické skulptury, jejímiž autory byli kameníci domácí, zejména kameníci z cechu v Eggenburgu. Zatímco italizující, stylově čistě renesanční architektonické skulptury byly exkluzivními uměleckými zakázkami (výzdoba vídeňského domu Petera Junkherra z Edlasbergu, kamenosochařská dekorace staveb Ferdinanda I. Habsburského ad.), kvantitativně v Dolním Rakousku převažují architektonické skulptury provedené ve smíšeném stylu, kombinujícím prvky gotiky a renesance, který preferovali objednavatelé z vyšších a středních vrstev společnosti (šlechta, měšťané a duchovenstvo). Autor dospívá k závěru, že tento smíšený styl, velmi oblíbený ve středoevropské architektonické skulptuře v první polovině 16. století, byl logickou reakcí místní společnosti na výtvarnou kulturu italské renesance. V závěru článku autor shrnuje proměny metodologického přístupu v analýze raně renesanční architektonické skulptury Dolního Rakouska v posledních přibližně sedmdesáti letech. Konstatuje, že zatímco v první polovině 20. století dominovala ve výzkumu dolnorakouské raně renesanční architektonické skulptury zejména stylově-formální analýza, v současné době je přístup k analýze mnohem pestřejší a velký význam má epigrafická, ikonografická či ikonologická analýza architektonických skulptur.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

2

Pages

102-121

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0563e4d3-0371-4ebe-a575-733639cbade8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.