Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 5 | 447-461

Article title

"Předně mně záleží na vystoupení!" : Emil Filla a zahraniční výstavy: Skupiny výtvarných umělců v roce 1913

Content

Title variants

EN
"It's the show that interests me foremost!" : Emil Filla and the Exhibitions of the Group of Fine Artists in 1913 in Germany

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Důležité podněty pro objasnění publikačních a výstavních aktivit Skupiny výtvarných umělců v roce 1913 nově přináší stručné sdělení, které na začátku května 1913 zaslal Emil Filla z Paříže Vincenci Benešovi a které stvrzuje jeho tehdejší vůdčí postavení ve Skupině. A to nejen při určování taktiky v probíhajícím názorovém střetu o podobu kubismu s jeho méně ortodoxními stoupenci, například Josefem Čapkem a Vlastislavem Hofmanem, ale také při iniciování, dojednávání a realizaci několika kolektivních vystoupení Skupiny v zahraničí. Toto úsilí našlo naplnění zejména v prosazení a uskutečnění tří samostatných výstav v Německu. Nejprve se na jaře Skupina představila na výstavě v mnichovském galerii Neue Kunst Hanse Goltze. Na ni bezprostředně navázala její dosud nezaznamenaná repríza. Ta se v mírně obměněné podobě konala na přelomu dubna a květnu 1913 v Kolíně nad Rýnem v salonu pro nové umění Der Rheinische Kunstsalon Otty Feldmanna. Jedno z nejznámějších zahraničních vystoupení se uskutečnilo na podzim v Berlíně, kdy si Skupina dojednala samostatnou výstavu v prestižní galerii Der Sturm Herwartha Waldena, v době konání Prvního německého podzimního salonu, jehož se někteří členové Skupiny zúčastnili individuálně. I v případě obou berlínských vystoupení Skupiny dovoluje Fillův vzkaz, v kombinaci s informacemi objevujícími se zejména v publikovaných dopisech Pavla Janáka a Vincence Beneše Otto Gutfreundovi i jejich německých kolegů Augusta Mackeho, Franze Marca a galeristy Herwartha Waldena, udělat si konkrétnější představu, jakými peripetiemi plán vystavovat v Berlíně prošel, a alespoň zčásti rekonstruovat průběh vyjednávání mezi Waldenem a zástupci Skupiny. Příspěvek připomíná také ojedinělé publicistické ohlasy, jichž se zahraničním výstavám roku 1913 doma dostalo, a doplňuje informace o zahraničních sběratelích, kteří z berlínských výstav získali díla Emila Filly, Vincence Beneše a Otto Gutfreunda.
EN
An important new stimulus with which to gain insight into the publishing and exhibition activities of the Group of Fine Artists (Skupina výtvarných umělců) in 1913 is provided by a short message that Emil Filla sent from Paris to Vincenc Beneš in early May 1913, which confirms his position at that time as leader of the Group. Not only does the message shed light on the tactics Filla used in the on-going clash of opinions over what Cubism should be with its less orthodox proponents, such as Josef Čapek and Vlastislav Hofman, but it also illuminates how several of the Group’s shows outside the Czech lands originated and were negotiated and brought about. The culmination of this effort was the three successfully brought off independent exhibitions of the Group in Germany. The first was in the spring of 1913, when the Group exhibited its work at Hans Goltz’s Neue Kunst gallery in Munich. This was immediately followed by a previously unrecorded repeat show that was held in slightly altered form in late April and early May 1913 at the New Art Salon in Otto Feldmann’s Der Rheinische Kunstsalon in Cologne. One of the Group’s most important shows abroad took place in the autumn in Berlin, when the Group arranged a separate exhibition for itself at Herwarth Walden’s prestigious Der Sturm gallery to coincide with the First German Autumn Salon (Erster Deutscher Herbstsalon), in which some members of the Group participated individually. With respect to the two Berlin shows of the Group, Filla’s message, along with information found in the published letters of Pavel Janák and Vincenc Beneš to Otto Gutfreund and of their German colleagues August Macke, Franz Marc and gallery-owner Herwarth Walden, provide a clearer idea of the rigmarole that the plans to exhibit in Berlin went through and to at least partially reconstruct the course of the negotiations between Walden and the Group’s representatives. This article also remarks on the isolated reactions in the domestic press in Bohemia that exhibitions abroad in 1913 received and provides additional information on collectors abroad who acquired works by Emil Filla, Vincenc Beneš and Otto Gutfreund at the Berlin exhibitions.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

5

Pages

447-461

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.05a989d4-21e4-40e9-b9f9-4e75b0166745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.