Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 27 | 1 | 116-126

Article title

Po stopách "krvavých průvodců" Jiřího Padevěta : Padevět, Jiří: Krvavé finále: Jaro 1945 v českých zemích; Padevět, Jiří: Krvavé léto 1945: Poválečné násilí v českých zemích

Content

Title variants

EN
In the footprints of the “bloody guidebooks” by Jiří Padevět

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Obě publikace mají charakter rozsáhlých historických textově-obrazových průvodců, mapujících geografii násilí v českých zemích v závěru druhé světové války a po jejím skončení, a řadí se do širší produkce tohoto typu z pera Jiřího Padevěta. Podle recenzenta tyto svazky mají sice primárně dokumentační, popularizační a osvětové cíle a postrádají řadu atributů odborné historické práce, avšak jejich mediální a společenský ohlas, který autorovi a jeho dílu propůjčuje velkou autoritu při výkladu moderních českých dějin, zakládá oprávnění a snad i nutnost podrobit je kritické reflexi. Při plném respektu k autorovým záměrům a motivům, které míří k ozdravné sebereflexi národní minulosti a které se mu zřejmě daří naplňovat, však zůstává problémem, že v uvedených pracích není nijak definován zvolený žánr a jeho zásady, stejně jako nejsou naznačena teoreticko-metodologická východiska. Vedle toho neobsahují dostatečnou reflexi dosavadního výzkumu ani nenabízejí náležitý ediční servis a zcela rezignují na snahu o interpretaci. Průvodcům tak podle recenzenta schází relevantní návod k použití i klíč k vyhodnocení nahromaděných empirických poznatků. Dále se recenzent soustředí na otázky, zda a jak obě publikace posunují historické poznání a jaké problémy otevírají, co přinášejí z hlediska historické kultury a jaká je úroveň jejich redakčního a edičního zpracování.
EN
Both publications (The Bloody Finals: The spring of 1945 in the Czech Lands and The Bloody Summer of 1945: Post-war violence in the Czech Lands) are extensive historical textual-and-pictorial guidebooks mapping the geography of violence in the Czech Lands in the end of the Second World War and shortly thereafter, and as such fit well into the broader portfolio of works of this type written by Jiří Padevět. In the reviewer’s opinion, the books are primarily intended as documentary, popularization and educational publications and therefore lack many attributes of a regular historical work, but their reflections in the media and society, which make their author a respected authority in the interpretation of modern Czech history, justify and perhaps even necessitate subjecting the books to a critical review. While fully respecting the author’s intentions and motives, which aim at a remedial selfreflection of the nation’s past and which he has obviously succeeded to achieve, there is one outstanding problem, namely that the books do not contain any definition of the genre selected by the author and its principles; the same applies to the theoretico-methodological basis. In addition, they neither contain an adequate reflection of previous research results nor provide an adequate publishing service and give up any attempt at an interpretation. In the reviewer’s opinion, the guidebooks lack relevant instructions for use and a key allowing the reader to evaluate the accumulated empirical information they contain. The reviewer further focuses on whether and how the two books advance historical knowledge, the questions they open, what they bring from the viewpoint of historical culture, and on their editorial and publishing quality.

Discipline

Year

Volume

27

Issue

1

Pages

116-126

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.06cfb8d6-dbc6-4338-80a3-338d061b41b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.