Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 28 | 2 | 390-432

Article title

Immanuel Wallerstein: historie kapitalismu, globální nerovnosti a světová revoluce. Přehledový esej k úmrtí předního historického sociologa

Authors

Content

Title variants

EN
Immanuel Wallerstein: history of capitalism, global inequality and world revolution

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tato přehledová studie vychází u příležitosti nedávného úmrtí amerického historického sociologa Immanuela Maurice Wallersteina (1930-2019) a pokouší se v hlavních rysech představit jeho ambiciózní dílo ústící do velké teorie vývoje globálního kapitalismu. Autor se proto zabývá nejprve vznikem, expanzí a strukturou kapitalistického světového systému a poté zjišťuje, jakým způsobem Wallerstein vysvětluje přetrvávání či prohlubování nerovností v tomto systému. Rozvíjí v této souvislosti úvahy o Kondratěvových vlnách, nabízí ale i další alternativní pohledy na dlouhodobé ekonomické cykly, se kterými sám Wallerstein nepracoval. Vedle těchto dlouhých cyklů studie kriticky představuje i Wallersteinův koncept periferizace a s ním souvisící nerovné směny mezi globálním centrem a periferií, respektive semiperiferií. Zvláštní pozornost nakonec autor věnuje pozdnímu období Wallersteinovy vědecké dráhy, kdy se obracel k zájmu o kulturu. Studie je motivována skutečností, že v českém prostředí se systematickou reflexí rozsáhlého díla tohoto předního historického sociologa zabýval jedině Stanislav Holubec a jinak je zde reflektováno pouze okrajově. Autor přitom přichází s podrobnou kritickou argumentací zpochybňující Wallersteinovu generální tezi o prohlubování globálních nerovností mezi centrem a periferií, když ukazuje, že různé metodologické přístupy k měření těchto nerovností generují různé, ba protichůdné závěry.
EN
This review essay is published on the occasion of the recent death of the American historical sociologist Immanuel Maurice Wallerstein (1930-2019) and seeks to present, in outline, his ambitious work resulting in a major theory of the evolution of global capitalism. The author therefore looks first into the origin, expansion and structure of the world capitalist system and later examines the way in which Wallerstein explains the persistence or increase of inequalities in this system. In this context, he develops thoughts on Kondratieff waves, but also offers other alternative views on the long economic cycles not explored by Wallerstein. Apart from these long cycles, the study also critically presents the concept of periphery and the related unequal exchange between the global centre and the periphery, or semi-periphery. Finally, the author pays special attention to the late phase of Wallerstein's scientific career, when his attention shifted to the issue of culture. The review is motivated by the fact that in the Czech environment the extensive work of this prominent historical sociologist has been reflected in a systematic way only by Stanislav Holubec, and apart from this, it has been reflected only marginally. The author presents a detailed critical argument challenging Wallerstein's general thesis on the increase of global inequalities between the centre and the periphery by showing that different methodological approaches to measuring these inequalities lead to different, or even contradictory, conclusions.

Discipline

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

390-432

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.071898df-8d89-4bf7-9d8a-aabf54297329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.