Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 35 | 1 | 135-148

Article title

Wpływ ludności napływowej na funkcjonowanie szkolnictwa województwa śląskiego w latach 1945-1950

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The significance of the transfer of people for the system of education in the Upper Silesia in the years 1945 – 1950

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents the influence of the immigrants on the functioning of the education system in Upper Silesia during the first ten years after the end of World War II. The author describes the changes which took place among the teaching staff (while indicating at the problems of the remaining autochthonous population and immigrant teachers or implementing new educational aims with the support of the new group of learners) as well the advantages and drawbacks of the process of education of children from various social environments (as well as the relations among them). The author attempts to characterize the process of migration both from the horizontal as well vertical perspective. While evaluating the significance of the transfer of population, he presents the consequences of the phenomenon - among others the loss of the multicultural aspect of the society as well the forms of implementing the patterns of behaviour imposed by the party and state authorities.

Discipline

Journal

Year

Volume

35

Issue

1

Pages

135-148

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Uniwersytet Śląski
 • Maciej Fic, Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Historii, Zaklad Metodologii i Dydaktyki Historii, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, Poland

References

 • „Dziennik Zachodni” 1945, nr 141.
 • „Dziennik Zachodni” 1945, nr 196.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 103, k. 13.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 119, k. 12.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 455, k. 10.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 84, k. 13, 17, 19, 29.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 88, k. 1
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 120a, k. 62.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego, sygn. 83, k. 1-2, 11; sygn. 84, k. 5,8;
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej, Inspektorat Szkolny Bielsko, sygn. 1, k. 201, Bielsko. Rozwój szkolnictwa po¬wszechnego w latach 1918-1937.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach/Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 1247, k. 35.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, sygn. 721.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, sygn. 889.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach/Kuratorium Okręgu Szkolnego, sygn. 671, k. 5-6.
 • Banasiewicz M., Polityka naukowa i oświatowa hitle¬rowskich Niemiec na ziemiach polskich „wcielonych” do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji 1939-1945, Poznań 1980.
 • Bobik B., Odbudowa i kształtowanie szkolnictwa na Górnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Z. Woźniczka, Katowice 2006.
 • Borkowicz J., Wygnańcy i wypędzeni, [w:] Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, A. Hajnicz, Kraków 1998.
 • Być Ślązakiem. Z Adamem Dziurokiem, Ryszardem Kaczmarkiem i ks. Jerzym Myszorem rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pa¬mięci Narodowej” 2004, nr 6-7.
 • Chodakowska J., Geneza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Rozprawy z Dzie¬jów Oświaty” 1974, t. XVII.
 • Drogoń A., Autonomia województwa śląskiego w pracach Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim, Katowice 2003.
 • Dzięgiel L., Zmierzch o świcie, [w:] Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Z. Woźniczka, Katowice 2006.
 • Falęcki T., Niemieckie szkolnictwo mniejszo¬ściowe na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, Katowice-Kraków 1970.
 • Fertacz S., Wokół powstania Uniwersytetu Śląskiego. Szkolnictwo wyższe na Górnym Śląsku po 1945 roku, [w:] Mądrość zbudowała sobie dom. . . . Uniwer¬sytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, red. A. Barciak, Katowice 2008.
 • Fic K., Fic M., Szkoła starsza niż miasto. Z dzie¬jów dzisiejszego III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, Zabrze 2002.
 • Fic M., Nowak K., Podział administracyjny, [w:] Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007.
 • Fic M., Szkolna codzienność byłego pogranicza na przykładzie Górnego Śląska w pierwszych latach po zakończeniu II wojny, [w:] Pogranicza. Przestrzeń kulturowa, red. S. Fafiński, Olsztyn 2007.
 • Fic M., Wpływ migracji ludności na Górnym Śląsku w latach 1945-1950 na funkcjonowanie szkolnictwa, [w:] Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Knopek. Piła 2008.
 • Glimos-Nadgórska A., Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922-1939), Katowice 2000.
 • Gołębiowski J. W., Pierwsze lata 1945-1947, Katowice 1974.
 • Hutka J., Problem kul¬turowego związania Śląska z Polską, „Zaranie Śląskie” 1945.
 • Janicki S., Wo¬jewództwo śląskie w ramach autonomii za czas 1922-1926, Katowice 1926.
 • Kaczko K., Szkolnictwo w Gliwicach i powiecie gliwickim w latach 1945-1964, „Zeszyty Gliwickie” 1965, nr 3.
 • Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemiec¬kiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 2006.
 • Kaczmarek R., Nowak K., Pojęcie i granice Górnego Śląska w ujęciu historiograficznym – próba uporządkowania, [w:] Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii, red. J. Spyra, Cie¬szyn 2007.
 • Kolbuszewski J., Literatura wobec historii, Wrocław 1997.
 • Kotula O., Szkolnictwo w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1946, „Zaranie Śląskie” 1947, z. 1-2.
 • Kwilecki A., Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach Zachodnich w świetle pamięt¬ników nauczycieli osadników, Poznań 1960.
 • Lis M., Ludność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej (1945-1993), Opole 1994.
 • Madajczyk P., Niemcy polscy 1944-1989, Warszawa 2001.
 • Madajczyk P., Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948, Warszawa 1996.
 • Markiewicz W., Przeobrażenia społeczne na Ziemiach Zachodnich, [w:] Ziemie Zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, red. G. Labuda, Poznań 1966.
 • Mazu¬rek S., W służbie polskiego szkolnictwa na Śląsku, [w:] Wspomnienia nauczycieli śląskich, red. K. Popiołek, Katowice 1970.
 • Molenda J., Szkolnictwo w rejencji katowickiej w la¬tach okupacji hitlerowskiej, Katowice 1976.
 • Musioł T., Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na Śląsku Opol¬skim w latach 1923-1939, Katowice 1965.
 • Niedźwiedzki D., Odzyskiwanie miasta. Władza i tożsamość społeczna, Kraków 2000.
 • Osękowski Cz., Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945-1956, Zie-lona Góra 1994.
 • Potyrała B., Szlufik W., Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1970, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
 • Prażmowski J., Szkolnictwo w województwie śląskim. Przedszkola, szkoły wszelkiego typu, na¬uczycielstwo, Katowice 1936.
 • Protokół obrad KC PPR w maju 1945 roku, opr. A. Kochański, Warszawa 1992.
 • Ręgorowicz L., Rozwój szkolnictwa, [w:] Województwo śląskie 1918-1928. Rozwój administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie, red. L. Ręgorowicz, M. Dworzański, W. Tułacz, Katowice 1929.
 • Rybarski M., Rozwój oświaty w Zabrzu w latach 1945-1974, „Kroniki Miasta Zabrza” 1974, nr 7.
 • Sapia-Drewniak E., Wpływ polityki społecznej na edukację ludności rodzimej na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, [w:] Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w rzeczy-wistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945-1989), red. R. Grzybowski, Toruń 2004.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologiczne, Warszawa 1963.
 • Szmeja M., Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny, Opole 1997.
 • Śląsk przestał być pograniczem. Rozmowa Artura Karwata z prof. dr. hab. Czesławem Robotyckim, „Śląsk” 2007, nr 6.
 • Tracz B., Rok ostatni – rok pierwszy, Gliwice 1945, Gliwice 2004.
 • Walczak J., Generał Jerzy Ziętek. Wojewoda katowicki. Biografia Ślązaka 1901-1985, Katowice 1996.
 • Wanatowicz M. W., Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1945, Katowi¬ce 1994.
 • Wanatowicz M. W., Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej, Katowice 2004.
 • Woźniczka Z., Katowice 1945-1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka-społeczeństwo-kultura, Katowice 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA08589

YADDA identifier

bwmeta1.element.07a89802-da68-3fb5-aed6-011df212cac4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.