Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 60 | 2 | 240-252

Article title

Renaming in modern Ukrainian urbanonymy (based on the street names of the city of Kyiv)

Content

Title variants

CS
Přejmenování v moderní ukrajinské urbanonymii (na příkladu uličních názvů Kyjeva)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article looks into 177 names of streets, alleys and squares in the city of Kyiv, renamed between 2015 and 2017 as a result of the process of decommunisation. It presents lexical and semantic characteristics of urbanonyms and reveals the key principles and naming motives in the renamed objects. A significant number of changed urbanonyms are based on anthroponyms (114 names of streets, 64%). The lexical base of other urbanonyms is comprised of common lexis (24 names, 14%), and toponyms, particularly oikonyms, hydronyms, microtoponyms (29 names, 16%), and other onyms (10 names, 6%). As for the motivation, some renamed objects received their original historical names (14%), a part of them (12%) received new names, with the geographical and spatial location of the street being taken into account. Some street names refer to the activities of their inhabitants (8%), and some of them reflect the world-view and aesthetic preferences of their inhabitants (3%). The largest number of urbanonyms is dedicated to prominent figures of Ukrainian culture, science, art, national heroes, or representatives of other nationalities who are related to the development of the statehood of Ukraine and its capital (63%).
CS
Text se zabývá 177 názvy ulic, tříd a náměstí města Kyjeva přejmenovaných v období 2015–2017 v důsledku procesu dekomunizace. Představuje lexikální a sémantické charakteristiky urbanonym a odkrývá klíčové principy a motivy pojmenování u přejmenovaných objektů. Největší skupinu změněných urbanonym tvoří názvy založené na antroponymech (114 jmen, 64 %). Lexikální základy ostatních urbanonym jsou tvořeny apelativy (24 jmen, 14 %), toponymy, konkrétně oikonymy, hydronymy, mikrotoponymy (29 jmen, 16 %), a jinými onymy (10 jmen, 6 %). V některých případech byla objektům vrácena jejich historická jména (14 %), část z nich dostala nová jména vycházející z geografické a prostorové lokace ulice (12 %). Některé uliční názvy jsou obrazem aktivity obyvatel dané ulice (8 %) a některé reflektují jejich názorové a estetické preference (3 %). Největší počet urbanonym odkazuje k významným osobnostem ukrajinské kultury, vědy, umění, k národním hrdinům, představitelům jiných národností, kteří mají podíl na vzniku ukrajinské státnosti a hlavního města (63 %).

Journal

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

240-252

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.080e364a-fe81-421c-8d5f-29bd1e64302a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.