Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 2 | 116-129

Article title

Zmiany w dostępie do zasobów. Analiza przemian w poziomie i jakości życia Polaków

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Changes in Access to Resources: Analysing Transformations of the Level and Quality of Living of the Poles

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this study is the analysis of changes in the quality of living of people during political transformation in Poland. It presents the dynamics of changes in access to resources as well as the conditions and social diversity of selected indicators of the quality of living. The empirical basis for the article is data collected in the framework of the research project on The quality of living of Lubuskie region inhabitants using a random test representative of the Lubuskie province. As the basic analytical category the author assumes the quality of living-its subjective and objective indicators. The analysed family living standards are determined according to the definition given in living quality research using the Geneva method. In conclusions, the author discusses strategies employed for satisfying one's needs that are used by the Lubuskie inhabitants under study.

Journal

Year

Volume

36

Issue

2

Pages

116-129

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Joanna Fratczak-Mueller, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Borys T. (2001), Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, [w:] Jak żyć?, red. A. Wachowiak, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Czapiński J. (1996), Uziemienie polskiej duszy, [w:] Podstawy życia społecznego w Polsce, red. M. Marody, E. Gucwa-Leśny, ISP, Warszawa.
 • Czapiński J. (2004), Adaptacja Polaków do zmiany społecznej: dla kogo III Rzeczpospolita okazała się matką, dla kogo zaś macochą, [w:] Reformy społeczne. Bilans dekady, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., (red.) (2004), Diagnoza społeczna 2003, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J. (2009), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Wydawnictwo Vizja Press&It, Warszawa.
 • Domański H. (2002), Główne kierunki zmian w strukturze społecznej, [w:] Wymiary życia społecznego, Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Ma-rody, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Drozdowski R. (1998), Kontrowersje wokół klasy średniej w Polsce lat dziewięćdziesiątych, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Frieske K. W. (1999), Dwie tradycje: Soziale Frage i Public Policy, [w:] Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, red. J. Auleytner, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Gołdyka L. (2008), Pogranicze polsko-niemieckie w perspektywie demograficznej, [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian, T. I, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych.
 • Kabaj M. (2000), Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego, [w:] Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, red. U. Jeruszka, IPiSS, Warszawa.
 • Kurzynowski A., (red.) (2002), Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, SGH, Warszawa.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kwiatkowski M., (red.) (2008), Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Lisowski A. (1998), Diagnozowanie potrzeb społecznych i realizacja lokalnej polityki społecznej, [w:] Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Ku-rzynowski, SGH, Warszawa.
 • Lisowski K., Trzop B., Zielińska M., (red.) (2007), Transgranicznośćw perspektywie socjologicznej. Pogranicza w integrującej się Europie, LTN, Zielona Góra.
 • Lisowski A., Putz J. (2004), Centrum usług socjalnych a idea medycyny rodzinnej [w:] Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec wyzwań współczesności, red. P. Błędowski, SGH, Warszawa.
 • Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2005 r. (2006), WUS, Zielona Góra.
 • Luszniewicz A. (1971), Teoria i praktyka mierników poziomu życia ludności. [w:] „Gospodarka Planowa”, nr 5.
 • Marody M., (red.) (2002), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Merton R. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Palska H. (2002), Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Raport o sytuacji polskich rodzin przyjęty przez Radę Ministrów dnia 21 lipca 1998 roku (1998), Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny (2005), GUS, Warszawa.
 • Rybczyńska D. (1998), Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich, WSP, Zielona Góra.
 • Słodczyk J., Rajchel D., (red.) (2004), Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, UO, Opole.
 • Sztompka P. (2000), Trauma wielkiej zmiany, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (2007), Oblicza polskiej biedy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Warunki życia ludności w 1997 r. (1998), [w:] Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce (1998), [w:] Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09887

YADDA identifier

bwmeta1.element.081dd0ed-26d9-3fb3-a727-a48bd8542f8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.