Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2003 | 15 | 81-95

Article title

Èksperimental’nyj podchod v portretirovanii konceptov sfery svoj/čužоj

Content

Title variants

EN
THE EXPERIMENTAL APPROACH TO THE PORTRAYAL OF CONCEPTS IN THE 'OWN (US) / FOREIGN (THEM)' DOMAIN

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
Autorka omawia możliwe kryteria wyboru i testowania używanych w eksperymentach słów-bodźców, a także wskazuje ma ogólny algorytm konstruowania testów asocjacyjnych i kognitywnych. Wyniki tego typu eksperymentów posłużyły jako podstawa opisu sfery swój/obcy. Artykuł opiera się na reakcjach na rosyjskie słowa bodźce patriotizm ‘patriotyzm’ i rodina ‘ojczyzna’. Eksperymenty asocjacyjne i kognitywne przeprowadzano w 2001 roku z udziałem około stu studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Moskiewskiego (MGU). W eksperymencie asocjacyjnym proszono respondentów o spontaniczną reakcję na 30 podanych leksemów. W drugim, kognitywnym eksperymencie, proszono ich o zdefiniowanie tych leksemów własnymi słowami. Analiza wyników tych eksperymentów prowadzi do następujących wniosków: zarówno rodina, jak i patriotizm są blisko związane z drugą wojną światową, co jest silną pozostałością patriotycznego modelu edukacji w szkołach. Na poziomie świadomości dominuje pozytywna lub neutralna konceptualizacja pojęcia patriotizm. Jedna piąta odpowiedzi w teście kognitywnym nie zawierała osobistych czy subiektywnych odcieni rozumienia tego pojęcia. 31% reakcji w eksperymencie asocjacyjnym oraz 24% w eksperymencie kognitywnym zawierało sceptyczne lub otwarcie negatywne odniesienia do pojęcia patriotizm; w wielu przypadkach uznano je za anachronizm lub wartość zależną od poziomu stabilizacji społecznej. Podobne wyniki uzyskano w przypadku leksemu rodina.
EN
This paper discusses possible criteria for the choice and testing of experimental stimulus-words, pointing to a general algorithm for the construction of associative and cognitive tests. The results of such experiments serve as the basis for a description of the domain OWN (US)/FOREIGN (THEM). The paper is based on reactions to the Russian stimulus-words 'patriotizm' (patriotism) and 'rodina' (homeland). In September 2001 associative and cognitive tests were carried out with approximately 100 students of the philological faculty of the Moscow State University (MGU). In the association experiment the informants were asked to give their spontaneous reactions to 30 lexemes. In the second, cognitive experiment, they were asked to define the lexemes in their own words. The analysis of the results of the experiments allows one to draw the following conclusions: both 'rodina' and 'patriotizm' are closely connected with the Second World War, which results from the patriotically-oriented school education. On the level of consciousness, a positive or neutral conceptualization of 'patriotizm' was predominant. One fifth of the answers in the cognitive test lacked a personal, subjective understanding of 'patriotizm'. 31% of the reactions in the associative experiment and 24% of the answers in the cognitive experiment showed a skeptical or even openly negative relationship to 'patriotizm', many of the informants treating it as an anachronism or something dependent on social stability. Similar results were obtained for the lexeme 'rodina'. The similarities with regard to the thematic choices and quantitative relations of the reactions to both 'rodina' and 'patriotizm' clearly point to a close connection between these words in the associative network in the linguistic awareness of native speakers of Russian. It is also an indication of a close distance of the concepts in the hierarchy of values.

Year

Volume

15

Pages

81-95

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • V. Zhdanova, (Bremen, Germany), address not given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
06PLAAAA01112539

YADDA identifier

bwmeta1.element.082d79e6-e3a4-308e-87c8-f16404a50cbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.