Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 1 | 52-79

Article title

Rágy a emoce : hudebně psychologické aspekty severoindických rág

Content

Title variants

EN
Ragas and emotions : music-psychological aspects of Hindustani Ragas

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Indická klasická hudba disponuje velmi propracovaným systémem melodických struktur (rāga), které korespondují s různými emočními stavy (rāsa). Velkou roli zde hrají jemné mikrointervalové nuance v ladění jednotlivých rág. Tato studie prezentuje výsledky výzkumu, nazvaného Rágy a emoce, realizovaným Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU. Projekt si kladl za cíl prověřit, zda emoční stavy rāsa, kladené indickou tradicí do spojitosti s konkrétními rágami, lze zaznamenat i u posluchače západoevropského kulturního okruhu, ať už obeznámeného s poslechem indické hudby, tak i naprosto nezkušeného. Těžištěm této studie je vyhodnocení výsledků poslechového testu (online) který byl připraven ve spolupráci se špičkovým indickým hudebníkem Amitem Chatterjeem (New York, Kalkata). Zpracování výsledků využívá různých statistických metod (faktorová analýza, Cronbachova alfa, Pearsonova korelace), které ukazují různou míru shody respondentů pro různé emoce, též odhalují rozdílné posluchačské strategie. Výsledky hodnotitelů jsou též dány do korelace s hodnocením samotného interpreta. V další fázi šlo pak o vyhodnocení souvislosti daných emočních odezev s konkrétními mikrointervalovými nuancemi (śruti), které ukázalo velmi zajímavé souvislosti mezi mírou výskytu některých, pro danou rágu charakteristických intervalů a konkrétními emocemi. Jedná se např. o interval velké septimy (poměr 15/8), který koresponduje s emocemi radosti, lásky a částečně i vážnosti a soucitu, což je v souladu s indickou tradicí. Specifická souvislost se ukázala též mezi pocitem strachu a intervalem nízké malé sekundy (25/24, je o celých 29 centů nižší, než temperovaná malá sekunda), což je charakteristický interval rágy západu Slunce Marwa, která je tradičně spojována s aspektem smrti.
EN
Indian classical music uses a highly sophisticated system of melodic structures (rāga), which relate with particular states of mind (rāsa). In this relation, there is significant importance of tiny micro-intervallic nuances in the tuning of ragas. This article brings results of research called Ragas and emotions realized by Musical Acoustics Research Centre (Academy of Performing Arts in Prague). The goal of the project was to prove if emotional states rāsa, traditionally connected with certain ragas, can be perceived by Western listeners too, either familiar with listening to Indian music or totally inexperienced. The basis of this study is an online listening test which was prepared with a collaboration of significant Indian musician Amit Chatterjee (NYC/ Calcutta). The processing of results employs various statistical methods (factor analysis, Cronbach alpha, Pearson’s correlation) that show different levels of sensitivity between respondents for specific emotions. Various listening strategies among the respondents and their subgroups were revealed. The results of respondents are also put into comparison with an evaluation of emotional content done by the performer himself. In the next step, there was a research of correspondence between particular emotional states and specific micro-intervals (śruti), which shows some interesting connections between an occurrence rate of certain characteristic intervals in a given raga and particular emotions. For example, the interval of a major seventh (15/8) corresponds here with the emotions of joy and love, and partially with solemnity and compassion, which confirms the traditional Indian approach. Specific relation came out between emotion of fear and the interval of the low minor second (25/24, which is 29 cents lower than the tempered minor second), which is a characteristic interval of raga Marwa, traditionally connected with the aspect of death.

Year

Volume

57

Issue

1

Pages

52-79

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
author
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.08eb12fc-b8c7-45f9-bb68-71615271ffc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.