PL EN


2006 | 18 | 77-90
Article title

Niektóre pojęcia i problemy etnolingwistyki lubelskiej

Content
Title variants
EN
SOME PROBLEMS AND CONCEPTIONS OF THE LUBLIN ETHNOLINGUISTIC SCHOOL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Etnolingwistyka rozwija się w Polsce dwoma nurtami: jeden tworzą badania o nastawieniu socjologicznym i ekologicznym, drugi – antropologicznym i kognitywnym. Autor prezentuje drugi z tych nurtów. W artykule zestawia i opatruje wskazówkami bibliograficznymi kluczowe pojęcia wypracowane w latach 1975–2005 w kręgu lubelskich etnolingwistów w związku z przygotowywanym i częściowo już zrealizowanym słownikiem stereotypów i symboli ludowych. Są to pojęcia takie, jak konotacja i kulturowe rozumienie znaczenia słowa, definicja kognitywna, stereotyp jako potoczne wyobrażenie przedmiotu, językowy obraz świata, punkt widzenia i perspektywa, faseta, profilowanie i rama doświadczeniowa, podmiot, który doświadcza, konceptualizuje i werbalizuje. Podkreśla się związki lubelskiej etnolingwistyki zarówno z tradycją etnolingwistyki amerykańskiej, jak też z moskiewską szkołą etnolingwistyczną.
EN
The practice of ethnolinguistics in Poland is two-pronged: sociological and ecological on the one hand, anthropological and cognitive on the other. The author represents the latter trend. In the article he juxtaposes and supplements with bibliographical information the key concepts elaborated by the Lublin ethnolinguists, between 1975 and 2005, in relation to 'Slownik stereotypów i symboli ludowych' (A Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols), partly published, partly in preparation. The concepts include: the connotation and cultural meaning of a word, cognitive definition, stereotype as a folk image of an entity, linguistic worldview, point of view and perspective, facet, profiling and experiential frame, the experiencing, conceptualizing and speaking subject. Emphasis is put on the connections between the Lublin ethnolinguistics and the American and Moscow ethnolinguistic traditions.
Year
Volume
18
Pages
77-90
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • J. Bartminski, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Wydzial Humanistyczny, pl. Marii Curie-Sklodowskiej 4, 20-035 Lublin, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02505187
YADDA identifier
bwmeta1.element.0a27c101-4edc-3b74-b277-12bba89a1cfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.