Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 4 | 466-475

Article title

Všeobecný faktor inteligencie : medzipohlavné rozdiely a vzťah k školskému prospechu u žiakov stredných škôl

Content

Title variants

EN
General factor of intelligence : sex differences and relationship to school achievement in secondary school pupils

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Cieľom výskumu bolo zistiť, či existuje medzipohlavný rozdiel vo všeobecnej kognitívnej schopnosti (g), pričom sa tiež skúmajú vzájomné vzťahy medzi školským prospechom a všeobecnou inteligenciou. Výskum bol realizovaný na súbore 567 slovenských žiakov stredných škôl, 279 mužov a 288 žien. Priemerný vek súboru bol 17,1 rokov (SD = 1,21) a vekové rozpätie bolo od 15 do 21 rokov. Pre meranie všeobecnej kognitívnej schopnosti bol použitý Viedenský matricový test (Vonkomer, 1992), ktorý je podobný Ravenovým štandardným progresívnym maticiam. Kritérium školského prospechu boli známka zo slovenského jazyka, matematiky a cudzieho jazyka (anglický a nemecký jazyk). Údaje boli analyzované aplikovaním neparametrického Mann-Whitneyho U-testu a korelačnou analýzou. Je možné konštatovať, že bol replikovaný objavujúci sa trend v literatúre o zanedbateľných medzipohlavných rozdieloch vo všeobecnej kognitívnej schopnosti (U = 35525,5, p < 0,017, r = -0,10). Výsledky tiež ukázali stredne silný vzťah všeobecnej kognitívnej schopnosti a školského prospechu – vyššia úroveň všeobecnej kognitívnej schopnosti sa viaže s lepším prospechom zo slovenského jazyka (r = -0,38**), matematiky (r = -0,45**) a cudzieho jazyka (r = -0,35**).
EN
The objective of this research was to examine whether there is a sex difference in general cognitive ability (g) and also investigate mutual relationships between the school achievement and general intelligence. The research was conducted on the Slovak sample of 567 secondary school pupils, 279 of them were male and 288 female. The average age of the sample was 17.1 years (SD = 1.21) and their age ranged from 15 to 21 years. To measure general cognitive ability, The Vienna Matrices Test (Vonkomer, 1992), which is similar to Raven’s Standard Progressive Matrices, was used. School achievement criteria were grades in Slovak language, math and foreign language (English, German). The data was analyzed using the non-parametric Mann-Whitney U-test and correlation analysis. It can be concluded that an emerging trend in the literature of negligible sex differences on mean scores of general cognitive ability was replicated (U = 35525.5, p < 0.017, r = -0.10). The results also showed moderately strong relation between general cognitive ability and school achievement – higher general cognitive ability relate to better school achievement in Slovak language (r = -0.38**), math (r= -0.45**), and foreign language (r = -0.35**).

Year

Volume

63

Issue

4

Pages

466-475

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0b300b44-e280-41e1-bcc0-4512475522f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.