Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 4 | 23-29

Article title

Školní psycholog - ohrožený druh? Současná situace ve školním poradenství v České republice

Content

Title variants

EN
School psychologist - endangered species? The current situation in school counseling in Czech Republic

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Počet školních psychologů a školních speciálních pedagogů pracujících jako školní specialisté ve školách postupně narůstá, a to mimo jiné též díky projektům Evropské unie. Projektová podpora však končí, což přináší nejen nutnost hledání trvalých systémových zdrojů pro financování školních specialistů, ale také otázku, kdo bude zajišťovat metodickou podporu, vzdělávání a vůbec kvalitní rámec školního poradenství. Toto poradenství je chápáno jako součást systému pedagogicko psychologického poradenství, nicméně v praxi s ním není systémově provázáno. Existující Asociace školní psychologie ČR, která by mohla hájit zájmy školních psychologů, starat se o správné chápání této profese a rozvíjet dobrou praxi, v tomto směru nefunguje. Na Katedře psychologie FF UP v Olomouci dochází k podpoře školní psychologie a školního poradenství jak v rámci výuky pregraduálního studia, tak v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, které navštěvují především školní specialisté fungující již v praxi. Dlouhodobě se zde také realizují metodické schůzky pro školní psychology v celém regionu a organizují se na danou oblast zaměřené semináře. To, co však v současné době chybí, je jasné deklarování podmínek práce školních psychologů, provázání jejich práce s dalšími službami poradenství pro školy, vize rozvoje této profese do budoucna, systémová podpora metodická a supervizní. Situaci by mohlo zlepšit pružné fungování profesní platformy, která by skrze zakladatele, dlouhodobé mluvčí, ale i nově se angažující, mladé kolegy z oboru, shromažďovala důležité informace k dobré praxi školního poradenství, upozorňovala na možná rizika a komunikovala s odbornou veřejností a se zřizovateli škol.
EN
The number of school psychologists and school special teachers working as school specialists at schools gradually increases among other things also thanks to the projects of the European Union. However, project support is coming to an end which brings not only the need to search for permanent financing of school system resources for specialists, but also the question of who will provide methodological support, training and quality framework for school counselling. This counselling is seen as part of the system of educational psychological counselling; however, in practice it is not systemically linked. The existing Association of school psychology of CR that could defend the interests of school psychologists take care of the correct understanding of this profession and setting up a good practice in this way doesn´t work. There is a support of school psychology and school counselling in the Department of psychology at the Philosophical faculty of Palacky University in Olomouc both within the frame of pregradual studies and within lifelong studies, which are attended mainly by school psychologists in practice. There also take place the methodological meetings for school psychologists from the region and the seminars from that field. However, what is currently missing is clear declaration of school psychologists work conditions, cooperation with other school counselling services, future development vision of this profession, systemic methodical support and supervision. The situation might be improved with the help of well working profession platform that would collect important information for a good practice of school psychology, point out possible risks and communicate with professional public and school establishers with the help of founders, long term spokespersons, but also with the young engaged colleagues from that field.

Year

Volume

8

Issue

4

Pages

23-29

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0bf8f250-f028-4f6f-91d8-4886cfcc5210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.