Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 67 | 4 | 333-342

Article title

Superiores generales: telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

Content

Title variants

EN
Superiores generales: the Telč collection of paintings of Jesuit generals in the context of print models, conception and function

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Jezuitské domy bývaly zdobeny obrazovými cykly představujícími řadu témat, od světeckých cyklů až po portrétní zachycení významných církevních představitelů. Jako nedílnou součást výzdoby tak bylo možné, podobně jako u jiných řádů, zhlédnout portréty nejvyšších řádových představitelů, generálů či též superiores. Cykly jezuitských generálů visely především ve větších a významnějších kolejích Tovaryšstva Ježíšova, do současnosti se však dochovaly jen fragmenty někdejších ucelených souborů čítajících mnohdy pouze několik kusů z původního počtu maleb. Mnohem více je zmiňují písemné prameny. V tomto kontextu zaujme obrazový cyklus původem z Telče, kde se podařilo dochovat kompletní soubor obrazů s osmnácti malbami znázorňujícími všechny hlavní představitele jezuitského řádu od jeho založení sv. Ignácem z Loyoly až po jeho formální zrušení v roce 1773 za generála Lorenza Ricciho. Soubor byl původně součástí vybavení telčské jezuitské koleje a v současné době představuje jednu z posledních částí dochovaného mobiliáře. Obrazové cykly běžně vznikaly podle grafických předloh, u telčského cyklu generálů jako předloha sloužil především grafický soubor Arnolda van Westerhoulta z knihy Imagines praepositorum generalium Societatis Iesu (1748, 1759), částečně vycházející ze starších vyobrazení představitelů řádu. Soubor však vyvolává otázky, jež mohou poukazovat na další souvislosti. Jde především o zrcadlové přetočení některých portrétů cyklu vypovídající o někdejším rozmístění obrazů do několika skupin a o existenci více malířských rukopisů patrných na dochovaných dílech. Nejkvalitnější obraz cyklu, zachycující podobu Františka Retze, vyhotovil významný pražský malíř německého původu Jan Petr Molitor.
EN
Jesuit houses used to be decorated with cycles of paintings representing a variety of subjects — from saints’ cycles to portrait likenesses of prominent church dignitaries. As in the case of other orders, an inseparable part of the imagery was formed of portraits of the highest representatives of the Jesuit order — generals or also superiores. The painted cycles of Jesuit generals hung above all in larger and more important colleges of the Society of Jesus, only fragments of the one-time comprehensive collections have survived, often totalling only a few pieces from the former number of paintings. They are much more documented in written sources. Deserving note in this context is the cycle of paintings originally from Telč, where the complete corpus of eighteen paintings have been preserved, which depict all the leading representatives of the Jesuit Order from its foundation by Saint Ignatius of Loyola to its formal dissolution in 1773 under General Lorenzo Ricci. Originally, the ensemble was part of the furnishings of the Jesuit College in Telč and currently represents one of the last remainder of what has been left of them. Pictorial cycles were usually produced after print models, in the Telč cycle of generals the paintings were largely modelled on the series of engravings by Arnold van Westerhoult from the book entitled Imagines praepositorum generalium Societatis lesu (1748,1759), and partly on older depictions of the order’s prominent figures. The body of works, however, brings up questions that may point to further contexts. This mainly concerns the mirror reversal of some of the cycle’s portraits which indicates that the paintings were once arranged into several groups and that the portraits were painted by various painters as is evident in the preserved works. The finest painting from the cycle, which captures the likeness of Franz Retz, was made by the distinguished Prague painter of German origin, Johann Peter Molitor.

Keywords

EN
painting   Jesuits   art  

Journal

Year

Volume

67

Issue

4

Pages

333-342

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0c356f4b-6367-4c14-b197-620a11d087c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.