Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 14 | 187-202

Article title

Prowadzenie działalności gospodarczej na cmentarzach wyznaniowych przez osoby prawne Kościoła katolickiego

Content

Title variants

EN
BUSINESS ACTIVITY IN RELIGIOUS CEMETERIES DONE BY JUDICIAL PERSONS OF THE CATHOLIC CHURCH

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia kościołom i innym związkom wyznaniowym prawo posiadania, zarządzania oraz zakładania i poszerzania cmentarzy grzebalnych przy zachowaniu przepisów dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Miejscom tym, co do zasady, Państwo gwarantuje nienaruszalność. Jednakże z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących kościelnych osób prawnych zarządzających cmentarzami, które to decyzje były potwierdzone przez sądownictwo antymonopolowe, wyraźnie wynika, że do cmentarzy wyznaniowych odnoszone są wszystkie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ze wspomnianą linią orzeczniczą nie zgadzają się przedstawiciele Kościoła Katolickiego, którzy poruszają tę sprawę m.in. na forum Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Kwestia prowadzenia działalności gospodarczej na cmentarzach wyznaniowych wymaga szerszych wyjaśnień, szczególnie z uwagi na fakt różnego rozumienia definicji przedsiębiorcy na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
EN
Polish legislation gives churches and other religious associations the right of ownership, management and establishment of cemeteries in compliance with the relevant legal provisions on cemeteries and burial. In principle, the state guarantees inviolability of such sites. However, judging by the decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection concerning judicial persons managing cemeteries, such decisions having been upheld by antitrust jurisdiction, it transpires that religious cemeteries are affected by all applicable laws, including the Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection. This trend in the existing case-law has been opposed by the Catholic Church representatives who raise this issue, for example, in the Joint Commission of the Representatives of the Polish Government and the Polish Episcopal Conference. The issue of conducting business activity in religious burial grounds calls for a broader elucidation, especially given diverse interpretations of the definition of an entrepreneur under the Act on competition and consumer protection.

Year

Volume

14

Pages

187-202

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Departament Wyznan Religijnych oraz Mniejszosci Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Poland
  • Monika Piszcz-Czapla, Departament Wyznan Religijnych oraz Mniejszosci Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa, Poland

References

  • Borucki J., Cmentarze i grzebanie zmarłych w świetle kodeksu prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku, „Ateneum Kapłańskie” 2008, nr 151, z. 2.
  • Etel L., Sitniewski P., Opodatkowanie kościołów oraz osób duchownych w Polsce, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, kwiecień 2002.
  • Filarska B., Pałka P., Cmentarz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 3, Lublin 1979, k. 518-521.
  • Rakoczy B., Glosa do wyroku Sądu Antymonopolowego z dnia 23 kwietnia 2001 r., „Przegląd Sądowy” 2004, nr 7-8.
  • Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10888

YADDA identifier

bwmeta1.element.0cea5a43-f614-33f3-875c-ed06340c026e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.