Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 66 | 1 | 59-75

Article title

Humor Structure Appreciation Scale: analysis of the psychometric properties of the Czech version

Content

Title variants

CS
Škála hodnocení struktury humoru: analýza psychometrických vlastností české verze

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. The aim of the study was to assess the psychometric properties of a Czech adapta-tion of the Humor Structure Appreciation Scale (HSAS) which measures appreciation of two structural dimensions of humor: incongruity-resolution (INC-RES), and nonsense (NON). Differences in humor structure appreciation were investigated between a Czech and a Mac-edonian sample, and measurement invariance was tested.Participants and setting. Two online studies were conducted. After a back-translation of the scale, the first proposal of the Czech version of the HSAS was given to 145 participants from the Czech Republic. In the second study, the HSAS-CZ was completed by a Czech sample of 346 subjects. A measure of the need for closure was also completed to assess construct valid-ity. The Macedonian sample comprised of 562 subjects filled in only the original version of the HSAS.Results. Principal component analysis showed that the sum of variance explained by the two dimensions was 60.8%, and the factor loadings were satisfactory. The second study confirmed the factor structure of the scale. The results of the Confirmatory factor analyses showed that the two-factor model had acceptable fit (RMSEA = .053 [.034, .072], CFI = .986, TLI = .981). The standardized factor loadings were high for INC-RES (λ = .62 to .79), as well as for NON humor (λ = .57 to 80). Initial construct validity was obtained. The HSAS-CZ scales were theoretically related to the need for closure. The jokes were found funnier by the Macedonian sample in comparison to the Czech by one third to one half standard deviation. Finally, strict measurement invariance model comparing the Czech and Macedonian versions of the test showed an acceptable fit. However, significant differences were found in factor loadings as well as in residual variances.Limitations. The main limitation of the study is the use of convenience samples.
CS
Cíle. Cílem studie bylo posoudit psychometric-ké vlastnosti české adaptace Škály hodnocení struktury humoru (HSAS), která měří ocenění dvou strukturálních dimenzí humoru: inkon-gruence-vyřešení (INC-RES) a nesmyslnost (NON). Hodnocení struktury humoru bylo srov-náváno mezi českým a makedonským vzorkem a dále byla testována invariance měření.Účastníci a prostředí. Byly realizovány dvě on-line studie. První návrh české verze HSAS-CZ vytvořený s pomocí zpětného překladu byl ad-ministrován 145 účastníkům z České republiky. Ve druhé studii vyplnilo HSAS-CZ 346 subjektů z ČR spolu se Škálou potřeby kognitivního uza-vření k posouzení konstruktové validity. A dále 562 respondentů z Makedonie, kterým byla ad-ministrována pouze původní verze HSAS.Výsledky. Analýza hlavních komponent nalez-la dvoufaktorové řešení, které vysvětlovalo 60,8 % rozptylu položkových skórů a posky-tovalo uspokojivé faktorové zátěže. Druhá studie tuto faktorovou strukturu potvrdila. Výsledky konfirmační faktorové analýzy uká-zaly, že dvoufaktorový model má přijatelnou shodu s daty (RMSEA = 0,053 [0,034, 0,072], CFI = 0,986, TLI = 0,981). Standardizované faktorové zátěže byly vysoké pro dimenzi INC-RES (λ = 0,62 až 0,79) i pro NON humor (λ = 0,57 až 0,80). Přítomnost konstruktové va-Přítomnost konstruktové va-lidity naznačuje fakt, že škály HSAS-CZ byly teoreticky spojeny s potřebou kognitivního uza-vření. Vtipy byly shledány vtipnějšími u make-donského vzorku ve srovnání s českým o třetinu až polovinu směrodatné odchylky. Při analýze národnostních skupin byla nalezena přijatelná shoda u modelu striktní invariance měření, při srovnání s modely s méně restrikcemi je nicmé-ně rozdíl v nábojích i reziduálních rozptylech statisticky významný.Omezení. Hlavním omezením studie je použití nepravděpodobnostních metod sběru dat.

Year

Volume

66

Issue

1

Pages

59-75

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0d0266eb-35ca-47e9-9a73-f70466ec387b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.