Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2 | 1 | 36-46

Article title

Praktické možnosti psychologickej práce s témou zmyslu života u detí a mládeže

Content

Title variants

EN
Practical possibilities of psychological work with the topic of "meaning of life" by children and youth

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Štúdia vychádza z predpokladu, že pocit zmysluplnosti sveta a života je dôležitou súčasťou vývoja osobnosti dieťaťa a dospievajúceho. Podáva viaceré výskumy, ktoré poukazujú na to, ako prežívaná zmysluplnosť vplýva v mladom veku na zdravie a kvalitu života. Dospievajúci niekedy vyhrocuje otázku o zmysle života až existenciálne, hľadá vlastnú identitu, čo je neraz sprevádzané vnútornými otrasmi. Už deti potrebujú chápať zmysluplné súvislosti. Zmysel života je aj jedným z cieľov výchovy. Článok podáva stručný prehľad a popis psychologických techník a hier zameraných na zmysel života. Nejde o konkrétne podrobné návody, ale o typy činností, ktoré môžu pri práci s deťmi a mládežou byť prínosom. Hra ako prostriedok je vhodná preto, lebo je neoddeliteľnou súčasťou života detí a zároveň je jedným z dôležitých prostriedkov výchovy.
EN
The study assumes that a feeling of meaningfulness of the world and life is an important part of the development of personality of a child and an adolescent. The study presents several other studies that show how the experienced meaningfulness influences the health and the quality of life in the early years. An adolescent sometimes brings the question of the meaning of life to existential limits; he/she seeks his/her own identity. This process is often accompanied by inner shocks. Even children need to understand meaningful contexts and connections. Meaning of life is also one of the goals of upbringing and education. The article presents a short overview and a description of psychological techniques and games that concentrate at the meaning of life. They are not concrete instructions, but types of activities that can be of benefit by the work with children and youth. Games are suitable means, because they are part of the lives of children and at same time they present one of the important means of upbringing and education.

Year

Volume

2

Issue

1

Pages

36-46

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0d2e0436-f74c-4127-8e81-2c5d5037ef5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.