PL EN


2008 | 5 | 2 | 274-292
Article title

Co je to "národní rámec"? : několik poznámek, otázek a úvah na okraj článku Miloše Řezníka

Authors
Content
Title variants
EN
What is a "National Framework"? : Some Remarks, Questions, and Considerations on an Article by Miloš Řezník
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Tento text je diskusním příspěvkem ke studii Miloše Řezníka Národní kategorie a současná historiografie (DTK 3/2006, s. 7-34). S kategorií „národa“ pracuji nominalisticky. Proti studiu dějin v národně dějinném rámci navrhuji historickou analýzu problémů a mikrohistorickou korekci makroanalytických přístupů k „národním dějinám“ (oboje v zásadě ve shodě s Řezníkem). Polemicky se vyjadřuji především k Řezníkově tezi, že nelze opouštět „národní dějinný rámec“, aniž bychom tím zároveň nezaujímali stanovisko k národní identitě. Oproti tomuto přístupu zde akcentuji tezi o „hodnotové neutralitě“ Maxe Webera. Dále upozorňuji na potřebu odlišovat vrstvy: 1. (potencionálně) národního života, 2. národního vědomí, 3. vědomí a reflektované identifikace sebe sama jako příslušníka určitého národa a 4. situace, kdy národní motivy vstupují do intencionality sociálního jednání. V rámci bádání by neměly být tyto roviny zaměňovány.
EN
This is a contribution to the discussion on Miloš Řezník’s article, ‘Národní kategorie a současná historiografie’ (National categories and contemporary historiography), published in Dějiny - teorie - kritika 3/2006, p. 7-34. I operate nominalistically with the category of nation. In contrast to the study of history in the ‘national historical framework’ I propose the historical analysis and microhistorical correction to the macro-analytical approaches of ‘national history’ (both in principal in agreement with Řezník). The main part of my discussion is, however, concerned with Řezník’s argument that one cannot leave the ‘national historical framework’ without also taking up a position on national identity. My emphasis here is on Weber’s idea of ‘value neutrality’. I also point out the need to distinguish between diff erent layers: (1) (potential) national life, (2) national consciousness, (3) consciousness and a refl ected identifi cation of oneself as a member of a certain nation, and (4) the situation in which national motifs enter into the intentionality of social behaviour. These levels should not be confused when conducting research.
Keywords
CS
EN
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
274-292
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.0da8ef29-4f9d-46df-ac2b-79ce30508f5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.