Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(203) | 75-94

Article title

Struktura wizerunku kraju i jej pomiar

Content

Title variants

EN
THE STRUCTURE AND MEASUREMENT OF COUNTRY IMAGE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem dwuetapowych badań jakościowych i ilościowych było ustalenie wymia- rów postrzegania wizerunków krajów. W toku jednogodzinnych wywiadów ze 100 respondentami w wieku 17–63 lata zebrano 25.447 skojarzeń z 47 krajami. Kategoryzacja i uogólnienie bliskoznacznych skojarzeń dały listę 258 twierdzeń, które użyto w badaniach ilościowych percepcji 40 krajów (przy udziale 276 osób w wieku 16–70 lat). Analiza głównych składowych wyodrębniła 8 wymiarów wizerunku krajów: poziom rozwoju kraju i dobrobytu mieszkańców; gościnność; stabilność wewnętrzna i demokracja; znaczenie polityczne i historyczne; fundamentalizm islamski; egzotyczność oraz ciemnoskórość. Wymiary te wyjaśniają znaczny odsetek wariancji postawy wobec krajów. Wymiernym efektem jest 38-itemowa skala do pomiaru wizerunków krajów. Wyniki porównano z wynikami badań w innych krajach oraz przedstawiono perspektywy przyszłych analiz na poziomie kulturowym.
EN
The major aim of the two-stage qualitative and quantitative study is to determine the dimensions of country image perception, based on 100 one-hour interviews with respondents aged between 17 and 63, during which 25,447 free associations were collected, pertaining to 47 countries. Through categorisation and generalisation of the associations, a list of 258 statements was compiled and used in a quantitative study of the perception of 40 countries, with 276 participants aged between 16 and 70. Principal component analysis isolated 8 dimensions of country image: Development and the Prosperity Level, Hospitality, Internal Stability and Democracy, Political and Historical Significance, Islamic Fundamentalism, Exoticism, and Dark Skin. These dimensions explain a considerable percentage of the variance in attitudes towards particular countries. The product of the research is a 38-item scale for the measurement of country image. The findings are compared with those from other countries and future prospects are presented for culture-level analysis.

Year

Issue

Pages

75-94

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Oleg Gorbaniuk: Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii KUL, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA107317

YADDA identifier

bwmeta1.element.0e18b074-1b78-398a-ade5-b3c46671d604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.