Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 57 | 1 | 31-62

Article title

Kapitał społeczny i jego użytkownicy

Content

Title variants

EN
Social Capital and its Stakeholders

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie kryteriów klasyfikacji teoretycznych ujęć kapitału społecznego oraz metody identyfikacji poszczególnych jego rodzajów. Liczne teorie dotyczące kapitału społecznego w rozmaity sposób określają jego kluczowe elementy i – w konsekwencji – metody pomiaru zasobów, oraz funkcje, jakie pełni na różnych poziomach życia zbiorowego. Koncepcje strukturalne i normatywne odmiennie określają jego strukturę i funkcje. W ramach pierwszego z tych ujęć kapitał społeczny tworzą zasoby istniejące w sieci, wykorzystywane dla jednostkowych lub grupowych korzyści. Drugie z nich zakłada, że niezbędnym atrybutem kapitału społecznego są korzystne jego efekty w wymiarze ponadjednostkowym, a źródłem – podzielane wartości i normy. Powyższe założenia stwarzają określone konsekwencje metodologiczne. Ujęcie strukturalne redukuje kapitał społeczny do sieci relacji, podczas gdy normatywne uwzględnią dwa inne komponenty: zaufania oraz wartości i norm. Zdaniem autorów poszczególne funkcje kapitału społecznego są w istocie realizowane przez rozmaite jego odmiany, istniejące na różnych poziomach życia zbiorowego, a kluczem umożliwiającym identyfikację tych odmian jest ustalenie dysponenta kapitału społecznego – lub jego właściciela. Poszczególne rodzaje kapitału społecznego różnią się liczbą i rodzajem elementów składowych, co pozwala na określenie ich zasobów metodą pomiaru wartości poszczególnych komponentów: sieci, zaufania oraz wartości i norm.
EN
The aim of the article is to define criteria of classification of conceptions concerning social capital and to propose the method to identify particular types of it. Numerous theories concerning social capital, differently define its crucial elements and, in consequence, methods of measuring the resources. Structural and normative conceptions differently define its structure and functions. The former claims, that resources existing in the network create social capital, used for individual benefit. The latter presumes, that the attribute of social capital are its positive effects for broader social entities, so shared norms and value are the source of it. These presumptions cause methodological consequences. Structural approach reduces social capital to the network; meanwhile normative one accounts for three other components: trust and shared norms and values. The authors claim that particular types of social capital existing on different levels of social life fulfill specific functions. The key to identification of the type is the object which disposes this type of capital, which may be called the owner of it. Particular types of social capital differ in the number and character of elements, so its resources may define with the method of measuring the indicators of three components: network, trust and shared norms and values.

Year

Volume

57

Issue

1

Pages

31-62

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2008

Contributors

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Uniwersytet Łódzki
 • M. Frykowski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Instytut Socjologii, ul. Slowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland

References

 • Arrow K. J. [1999], Observations on Social Capital, [in:] Dasgupta and Serageldin (eds.), Social Capital: A Multifaceted Perspective, Washington, DC: World Bank.
 • Baker W. [2000], Achieving Success Through Social Capital: tapping the hidden resources in your personal and business networks, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Bartkowski J. [2005], Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa [w:] Gawkowska A., Gliński P., Kościański A., Teorie wspólnotowe, a praktyka społeczna. Obywatelskość, polityka, lokalność, IFiS PAN, Warszawa
 • Bartkowski J. [2008], Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Herbst M., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Scholar, Warszawa
 • Bauman Z. [2000], Globalizacja, Warszawa: PIW.
 • Bolin K., Lindgren B., Lindström M. & Nystedt P. [2003], Investments in social capital – implications of social interactions for the production of health, „Social Science & Medicine” 56(12): 2379–2390.
 • Borusowski J, [2006], Kapitał społeczny a korupcja [w:] Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, Szczepański M.m Śliz A. (red.), Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Bourdieu P. [1986], The Forms of Capital [w:] John G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education”, New York: Macmillan.
 • Burt R.S. [2004], Structural Holes and Good Ideas, „American Journal of Sociology”, 2/Sept.
 • Cohen D., Prusak L. [2001], In Good Company. How social capital makes organizations work, Boston, Ma.: Harvard Business School Press.
 • Coleman J. S.,[1988], Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94 Supplement
 • Coleman J. S. [1994], Foundation of Social Theory, Cambridge.
 • Crow G. [2004]. Social Networks and Social Exclusion: An Overview of the Debate, [w:] Philipson C., Allan G., Morgan D. (eds.), Social Networks and Social Exclusion. Sociological and Policy Perspectives, Aldershot; Ashgate
 • Durkin Jr, J. T, [2002], Measuring Social Capital and its Economic Impact, NORC, Harris Graduate School of Public Policy Studies, Univesity of Chicago, Chicago Il.
 • Działek J., [2008], Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce [w:] Szczepański M. S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red), Kapitały ludzki i społeczny a konkurencyjność regionów, 2008. Wyd. Uniwesytetu Śląskiego, Katowice
 • Etzioni A., [2004], The Common Good, Cambridge: Polity
 • Fedyszak-Radziejowska B. [2005], Wiarygodność metod jakościowych i sondaży w badaniach kapitału społecznego wsi, [w:] Gorlach K., Foryś G. (red.), W obliczu zmiany; wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wyd. UJ.
 • Field J. [2003], Social Capital, London: Routledge.
 • Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu, Warszawa: PWN.
 • Fukuyama F. [1999], “Social Capital and Civil Society”, IMF Conference on Second Generation Reforms, Washington 1999 www.imf.org/external/pubsft/seminar/1999/reforms/index/htm
 • Gambetta D. (ed.) [1988], Trust: Making an Breaking Cooperative Relationships, New York: Basic Blackwell.
 • Geddes M., [2000], Tackling Social Exclusion in the European Union? The Limits to the New Ortodoxy of Local Partnership, Interntional Journal of Urban and Rural Research, vol. 24.4, Dec. 2000
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., [2000], Strategie i system. Polacy w  bliczu zmiany systemowej, IFiS PAN, Warszawa
 • Granovetter M. [1973], The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology” vol. 78.
 • Halpren D. [2005], Social Capital, Cambridge: Polity Press.
 • Horne C.[2001],Sociological Perspectives on the Emergence of Social Norms(w;)Hechter M, Opp K. D.(eds.),Social Norms, New York; Russell Sage Foundation.
 • Jacobs J. [1961], The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books.
 • Knack S. [2002], Social Capital, Growth and Poverty: a Survey of Cross-country Evidence, [w:] Grootaert Ch., van Bastelaer (red.), The Role of Social Capital in Development. Empirical Assessment, Cambrige University Press.
 • Knack S. Keefer P., [1997], Does Social Capital Have an Economic Payoff? A cross –country investigation. Quarterly Journal of Economics, November 1997, Vol. 112 No. 4
 • Krishna N., Uphoff N. [2002], Mapping and Measuring Social Capital through Assessment of collective action of conserve and develop watersheds in Rajasthan, India [in:], Grootaert Ch., van Bastelaer (red.), The Role of Social Capital in Development. Empirical Assessment, Cambrige University Press.
 • Jacobs J., [1961], “The Death and Life of Great American Cities”, Vintage Books, New York
 • Lin Nan [2001], Social Capital, New York: Cambridge University Press.
 • Massey D. S., Espinosa K.E. [1997], What’s Driving Mexico – U.S. Migration?, American Journal of Sociology, Vol. 102, No 4
 • Offe Klaus, Fuchs Susane [2002], A Decline of Social Capital? [w:] Putnam R.D. (ed.), Democracies in Flux, New York: Oxford University Press.
 • Olson M. [1965], The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press.
 • Olson M. [1982], The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, New Haven – London: Yale University Press.
 • Paxton P. [1999], Is Social Capital Declining in the United States? A multiple indicator assessment, American Journal of Sociology,105(1)
 • Phillipson C., Allan G., Morgan D. [2004], Introduction, [w:] Philipson C., Allan G., Morgan D. (ed.), Social Networks and Social Exclusion. Sociological and Policy Perspectives, Aldershot; Ashgate
 • Podgórecki A., [1995], Społeczeństwo polskie , Wyd. WSP, Rzeszów
 • Portes A. [1998], Social Capital its Origins and Application in Contemporary Sociology, „Annual Review of Sociology” 24: 1–24.
 • Portes A., Sensenbrenner J., 1993, “Embeddeness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action”, American Journal of Sociology 98
 • Putnam R. D. [1993], Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press.
 • Putnam R. D. [1995], Demokracja w działaniu, Kraków: Znak.
 • Putnam R. D. [2000], Bowling Alone. The Collapse and Survival of American Community, New York ; Touchstone
 • Putnam R.D, Goss K.A., [2002], Introduction,(w;)Putnam R.D (ed.) Democracies in Flux., Oxford: Oxford University Press
 • Rotengruber P. [2003], Integracja społecznie słabszych a interes władzy, [w:] Etyka w życiu gospodarczym, ANNALES t. 6, Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
 • Sabatini F. [2005], Social Capital as Social Networks. A New Framework for Measurement, Working Paper No. 83, University of Rome La Sapienza, Department of Public Economics.
 • Sik E, Wellman B., [1999], “Network capital in capitalist , communist and postcommunist Countries” [w:] Wellman B., (red.) Networks in the Global Village, Boulder Life in contemporary communities”. Boulder: Westview.
 • Sobel J. [2002] Can We Trust Social Capital? Journal of Economic Literature, Vol. XL (March 2002), pp. 139–154.
 • Solow, R. M. [1995], “But Verify,” The NewRepublic, Sept. 11
 • Son J., Lin N. 2006, “Social Capital and Civic Action: A Network-Based Approach”, referat na XVI Światowym Kongresie ISA, Durban, RPA
 • Starosta P., Frykowski M. [2005] Kapitał społeczny na terenie województwa łódzkiego [w:] Gorlach K, Foryś G. (red.) W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, wyd. UJ, Kraków,
 • Starosta P., Frykowski M. [2008] Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski, [w:] Szczepański M., Bierwiaczonek K., Nawrocki T., (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. U.Śl, Katowice.
 • Stone W., Huges J. [2002], Social Capital. Empirical meaning and measurement validity, Melburne: Australian Institute of Family Studies.
 • Sztaudynger J. [2003], Determinanty kapitału społecznego w ekonometrycznych modelach wzrostu, [w:] Etyka w życiu gospodarczym, ANNALES t. 6, Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.
 • Sztompka P. [1997], Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, „Studia Socjologiczne” 4/1997.
 • Sztompka P., [2000], Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, Przegląd Socjologiczny Nr 1/2000
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.
 • Taylor M. [2004], Community Issues and Social Networks, [w:] Philipson C., Allan G., Morgan D. (ed.), Social Networks and Social Exclusion. Sociological and Policy Perspectives, Ashgate, Aldershot, UK.
 • Trutkowski C., Mandes S. [2005], Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Scholar.
 • Van Schaik [2002], Social Capital in the European Values Study Surveys, referat na OECD-ONS International Conference on Social Capital Measurement London, September 25–27, 2002
 • Wallace C., Shmulyar O., Bedzir V. [1999], Investing in Social Capital: The Case of Small-Scale, Cross – Boarder Traders in Post-Communist Central Europe, „International Jourrnal of Urban and Rural Research”
 • Wincenty D, [2004] Brudny kapitał społeczny – społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji [w:] Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, Szczepański M., Śliz A. (red.), Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy-Opole
 • Wnuk-Lipiński E. [1996], Demokratyczna rekonstrukcja, Warszawa: PWN.
 • Woolcock M. [2001] The place of social capital in Understanding Social and Economic Outcomes, ISUMA, „Canadian Journal of Policy Research” 2(1):11–17.
 • Woolcock M. [2003], Social Capital, [w:] Encyclopedia of Community, London: Sagę.
 • World Bank [1999], What IS Social Captfa/?, PovertyNet, http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm
 • Zak P. J., Knack S. [2001] Trust and Growth, The Economic Journal, Vol. 111.,

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA057811

YADDA identifier

bwmeta1.element.0ea40a62-ac25-3ffd-a07b-735f90c50ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.