Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(44) | 92-117

Article title

Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce

Content

Title variants

EN
The expected effects of the EU cohesion policy on the regional level in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wpływu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 (NPR) i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO) na procesy dywergencji/konwergencji zachodzące wewnątrz kraju oraz pomiędzy polskimi regionami a średnią unijną mierzone wskaźnikami PKB per capita. Do ich przeprowadzenia wykorzystano symulacje przy użyciu 16 regionalnych modeli HERMIN, a także dane i prognozy dotyczące wielkości transferów w ramach NPR i NSRO, które opracowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zastosowanie modeli HERMIN umożliwiło prognozę kształtowania się wskaźników makroekonomicznych – PKB na mieszkańca (w PPS) odniesionego do średniej unijnej oraz PKB na mieszkańca odniesionego do średniej krajowej do 2020 r. Otrzymane wyniki wskazują, że realizacja NPR i NSRO przyspiesza proces konwergencji pomiędzy polskimi regionami a średnią UE, jak również opóźnia proces dywergencji wewnątrz kraju.
EN
The article presents the results of the analysis of the impact of the National Development Plan (NDP) 2004–2006 and the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007–2013 on divergence/convergence processes taking place in Poland as well as between its regions and the EU average, measured as GDP per capita in PPS. The analysis was made using simulation results received by applying 16 regional HERMIN models and data as well as forecasts concerning NDP and NSRF transfers prepared by the Ministry of Regional Development of the Republic of Poland. The application of HERMIN models allowed the authors to make forecasts regarding the following macroeconomic indicators: GDP per capita (in PPS) in relation to the EU average and to the national average by 2020. The results indicate that NDP and NSRF implementation can accelerate the convergence process between the Polish regions and the EU average and slow down the weak divergence process within the country.

Contributors

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa
author
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Pawel Tomaszewski, Wroclawska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wroclaw, Poland

References

 • Barro R.J., Sala-i-Martin X., 2003, Economic growth, Cambridge, London: MIT Press.
 • Bradley J., 2006, "Evaluating the impact of European Union Cohesion Policy in less-developed countries and regions", Regional Studies, t. 40, nr 2.
 • Bradley J., Herce J.A., Modesto L., 1995, "Modelling in the EU periphery. The Hermin Project", Economic Modelling, t. 12, nr 3.
 • Bradley J., Tomaszewski R, Wojtasiak A., Zaleski J., Zembaty M., 2005, Regionalny model HERMIN gospodarki województwa dolnośląskiego. Podręcznik, Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego (analogiczne raporty dla pozostałych województw).
 • Bradley J., Untiedt G., 2008, The COHESION system of HERMIN country and regional models: Description and operating manual - version 3, Miinster: GEFRA, Dublin: EMDS.
 • Bradley J., Zaleski J., 2003a, "Modelling EU accession and Structural Fund impacts using the new Polish HERMIN model", referat przedstawiony na "International Conference Macromodels' 2002 & Modelling Economies in Transition", Cedzyna, 4-7 grudnia 2002 r.
 • Bradley, J., Zaleski, J., 2003b, "Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN", Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
 • Bukowski M., Pelle D., 2009a, Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym ~ raport roczny: część II -zestawienie wyników, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Bukowski M., Pelle D., 2009b, Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym - raport metodologiczny, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Ferrara A., Ivanova O., Kancs d'A., 2010, "Modelling the policy instruments of the EU Cohesion Policy", Working Papers. A series of short papers on regional research and indicators produced by Directorate-General for Regional Policy, nr 2.
 • Gorzelak G., 2009, "Fakty i mity rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(36).
 • Herbst M., 2008, "Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(32).
 • Investing in Europe's future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. Preliminary version, 2010, Brussels: European Commission.
 • Kaczor T., Mackiewicz-Łyziak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K., 2009, Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013, Gdańsk, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, PreVision Tomasz Kaczor.
 • Kudłacz T., Woźniak D., 2009, "Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN?", Zarządzanie Publiczne, nr 1(7).
 • Mogiła Z., Zaleski J., 2011, "Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju", Zarządzanie Publiczne, nr l (15).
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, 2007, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Orłowski W.M., 2004, "Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej Unii Europejskiej", w: T.G. Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Próchniak M., Rapacki R., 2007, "Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005", Bank i Kredyt, nr 8-9.
 • Tomaszewski P., Zaleski J., 2004, "Makroekonomiczne efekty realizacji Narodowego planu rozwoju 2004-2006", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(16).
 • Varga J., in't Veld J., 2010, "A model-based analysis of the impact of Cohesion Policy expenditure 2000-2006: Simulations with the QUEST III endogenous R&D model", European Economy Economic Papers, nr 387.
 • Veld in't J., 2007, "The potential impact of the fiscal transfers under the EU Cohesion Policy programme", European Economy Economic Papers, nr 283.
 • Zaleski J., Wojtasiak-Terech A., Tomaszewski P., Zembaty M., Bradley J., 2008, Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu krajowego i modeli regionalnych HERMIN, Wrocław: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA104412

YADDA identifier

bwmeta1.element.0ed88ff2-71ec-30e4-b2cc-fcb3d97f730a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.