Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 162 | 3 | 245-256

Article title

Ke správnosti východisek diskuse o řešení přetíženosti Nejvyššího správního soudu

Authors

Content

Title variants

EN
On the correctness of the discussion’s premises on the solution to the overload of the Czech Supreme Administrative Court

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek je přispěním do znovuotevřené debaty o přetíženosti Nejvyššího správního soudu. Poukazuje zejména na to, že je nutné se vrátit o krok zpět. Místo přímého řešení samotné přetíženosti je nutné si nejdříve vyjasnit, jakou roli – zajišťování individuální spravedlnosti anebo jednotnosti judikatury – má primárně soud plnit. Až následně je možné se bavit o konkrétních změnách, jak soud odbřemenit. Na základě krátkého rozboru individuální a celospolečenské role nejvyšších soudů, a s tím spojeného nastavení soudu preferujícího tu či onu roli, dále analyzuji konkrétní návrhy vyskytující se v současné diskusi. Jmenovitě jde o navýšení počtu stálých soudců a soudkyň a jejich asistentů a asistentek, rozšíření institutu nepřijatelnosti a elektronizaci a automatizaci kasačního řízení. Při jejich zkoumání docházím k závěru, že je skutečně namístě se nejdříve zamyslet nad rolí Nejvyššího správního soudu v našem právním systému, jelikož představené či diskutované změny nejsou ve vzájemném souladu. Ke chtěnému cíli odbřemenění tak nemusí dojít.
EN
The article contributes to the reopened debate on the overload of the Czech Supreme Administrative Court. In particular, it points out that it is necessary to take a step back. Instead of directly addressing the overload itself, it is necessary first to clarify what role – ensuring individual justice or uniformity of case law – the court is primarily supposed to play. Only then can we discuss specific changes to decongest the court. Based on a brief analysis of the private and public roles of the supreme courts and related courts’ configurations for preference for one role or the other, I then analyse specific proposals occurring in the current debate. Namely, increasing the number of permanent justices and judicial clerks, widening the inadmissibility, and the computerisation and automation of the cassation process. While examining them, I conclude that it is appropriate to reflect first on the role of the Czech Supreme Administrative Court in our legal system since the changes presented or discussed are not consistent with each other. Thus, the desired goal of solving the overload may not be achieved.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0ef7b410-ef38-4b12-b4a5-c9a5c3142d52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.