Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 11 | 817-832

Article title

Karel Jaromír Erben - 150 let od úmrtí spoluzakladatele Právníka:

Content

Title variants

EN
Karel Jaromír Erben - 150 years since the death of the co-founder of Právník:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Jméno Karla Jaromíra Erbena se u nás každému spojí s tím, že byl básníkem a pohádkářem. Někdo si uvědomí návaznost jeho umělecké tvorby na etnografická bádání. Jiní možná zaregistrovali jeho politické angažmá v revolučním roce 1848. Dalším se zase třeba vybaví jeho archivářská profese nebo překladatelská práce a s ní nerozlučně svázaná tvorba české odborné terminologie. Zpravidla jen právníci a historici budou vědět, že šlo z velké části o terminologii právnickou, protože Erben vystudoval právo, a že na poli práva vyvíjel i další aktivity, i když v jeho bohatém životě nebyly tím zásadním. Sto padesát let, které uplynuly od Erbenovy smrti, je vhodnou příležitostí připomenout si v kontextu jeho nelehkého osudu a bohatých profesních aktivit právě jeho právnické působení: zpřístupňování starších českých právních památek, podíl na překladu klíčových dobových právních předpisů do češtiny, tvorbu české právnické terminologie a v neposlední řadě redaktorství v Právníku.
EN
The name of Karel Jaromír Erben is closely associated in the public mind with poems and fairy tales. Some people may recognize him for the connection of his artistic work to ethnographic research. Others may have registered his political engagement in the revolutionary year of 1848. Or, they may recall him as an archivist or a translator – and, in this connection, as an author of Czech professional terminology. Only lawyers and historians probably know that it was largely legal terminology (because Erben studied law), and that he also engaged in other activities in the field of law, even though they were not essential in his rich life. One hundred and fifty years since Erbenʼs death is a good opportunity to remember his work in the field of law (in the context of his unkind fate and rich professional activities). Namely his effort to make older Czech legal documents available to public, his participation in the translation of key contemporary legislation into Czech, his work on Czech legal terminology and, last but not least, his editorial work for Právník magazine.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0fc4b79e-fd57-49fe-aac2-53efe1889271
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.