Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 3 | 280-298

Article title

Faktorová štruktúra, reliabilita a validita dotazníka epoch na meranie well-beingu adolescentov

Content

Title variants

EN
Factor structure, reliability and validity of the EPOCH measure of adolescent well-being

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Cieľ. Cieľom štúdie bolo overiť faktorovú štruktúru, reliabilitu a validitu slovenskej verzie dotazníka EPOCH na meranie well-beingu u adolescentov. Dotazník vychádza z teoretickej koncepcie optimálneho prospievania Seligmana a meria päť pozitívnych indikátorov (zaujatie činnosťou, vytrvalosť, optimizmus, zapojenie do vzťahov, šťastie), ktoré môžu predikovať optimálne prospievanie v dospelosti. Vzorka a metódy. Faktorová validita a reliabilta bola testovaná na súbore 1009 respondentov (M = 16,79, SD = 2,10) a na čiastkových súboroch chlapcov a dievčat a respondentov v ranej + strednej a neskorej adolescencii. Validita bola testovaná na štyroch podsúboroch získaných postupne v priebehu jedného akademického roka ako súčasť riešenia čiastkových cieľov výskumného projektu. Štatistické analýzy. Na overenie faktorovej štruktúry bola realizovaná konfirmačná faktorová analýza (WLSVM), na overenie reliability bol vypočítaný Cronbachov koeficient alfa a Pearsonov koeficient na koreláciu meraní s 6-mesačným odstupom, rovnako na testovanie konvergentnej a divergentnej validity. Výsledky. Zistenia ukázali vysokú validitu a reliabilitu slovenskej verzie dotazníka EPOCH na vzorke žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Výsledky podporili 5-faktorovú štruktúru metodiky navrhovanú autormi, ktorá platí rovnako u oboch pohlaví aj u vekových skupín. Limity. Zistenia je potrebné ďalej overiť na reprezentatívnej vzorke žiakov ZŠ, ŠS a VŠ, rovnako ako prediktívnu validitu metodiky.
EN
Objectives. The aim of the study was to verify factor structure, reliability and validity of the Slovak version of the EPOCH measure of adolescent well-being. The questionnaire is grounded in Seligman´s theory of human flourishing and assesses 5 positive psychological characteristics (Engagement, Perseverance, Optimism, Connectedness, and Happiness) that might foster optimal functioning in adulthood. Sample and settings. Factorial validity and reliability was evaluated within the sample of 1009 respondents (M=16.79, SD=2.10) and also in partial samples of boys and girls and respondents in early+middle and late adolescence. Validity was tested in four partial samples, gathered during one academic year as a part of a research project. Statistical analysis. To verify factor structure the confirmatory factor analysis (WLSVM) was conducted, to evaluate reliability and validity Cronbach coefficient alpha and Pearson correlation coefficients were calculated. Results. The Slovak version of the EPOCH measure demonstrated adequate levels of validity and reliability in primary, high school and university students. The five-factor structure reported by the author fit the data well and was equivalent for both genders and age groups. Limits. Additional studies with representative samples of primary, high, and university students, and verifying predictive validity are needed to further validate the measure.

Year

Volume

63

Issue

3

Pages

280-298

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0fce985d-21ab-46aa-8fa4-ad731f3f9010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.