Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | LXIII | 3 | 150-155

Article title

The Homonymic Curtain

Content

Title variants

CS
Homonymní opona

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This is a collaborative essay, intended to introduce a new concept to the writing of postwar art history. Richard Gregor has written about the history of Slovakian art in the 1950s and afterward, and he finds that misunderstandings and misinterpretations of art in western and eastern Europe have produced difficulties for understanding concepts like ‘conceptual art’ or ‘pop art.’ His concept, the ‘homonymic curtain,’ describes the form of those misunderstandings. James Elkins is at work on a book on global art history, and he uses a similar idea: the ‘glossary concept’ is a way of redefining terms for each cultural context. In a textbook for example each chapter could begin with a glossary of redefined terms, so they fit the period, practice, nation, region, or historical moment discussed in the chapter. Words like ‘cubism,’ ‘conceptualism,’ ‘avant-garde,’ or ‘formalism’ could be given new definitions for each new context. That way, we thought, it might be possible to remain sensitive to the radical reinterpretations that mark so much of modernism and postmodernism. A chapter on modernism in Chile, for example, might begin with a contextual redefinition of the term cubism, noting that Chile scarcely produced any cubists, and that cubism was understood very differently than it was in France. The chapter might begin by noting how cubism was regarded more as a formal experiment than a necessary move in the avant-garde, and how in the Chilean context it lacked the critical debate that surrounded and supported it in Paris. Readers could be asked to take the word ‘cubism’ in that simpler and more schematic sense for the duration of the chapter. The two concepts, ‘homonymic curtain’ and ‘glossary concept,’ are closely related; in this essay the two authors exchange ideas, and propose solutions for current interpretive problems.
CS
Tento esej, vzniklý ze spolupráce dvou autorů, chce uvést novou koncepci psaní poválečných dějin umění. Richard Gregor, jenž píše o dějinách slovenského umění padesátých let a pozdějších desetiletí, se domnívá, že nedorozumění a dezinterpretace umění v západní a východní Evropě způsobují obtíže při porozumění pojmům jako „konceptuální umění“ nebo „pop art“. Jeho koncepce „homonymní opony“ popisuje podobu těchto nedorozumění. James Elkins pracuje na knize o globálních dějinách umění a využívá přitom podobnou myšlenku: jeho „koncept slovníku“ představuje metodu, jak nově definovat odborné názvy pro každý kulturní kontext. V učebnici by například každá kapitola mohla začínat slovníkem termínů redefinovaných tak, aby odpovídaly období, praxi, národu, regionu nebo historickému okamžiku zachycenému v této kapitole. Výrazy jako „kubismus“, „konceptualismus“, „avantgarda“ nebo „formalismus“ by mohly být nově definovány v každém novém kontextu. Domnívali jsme se, že tímto způsobem bychom mohli zůstat přístupní k radikálním reinterpretacím, které poznamenávají velké oblasti modernismu a postmodernismu. Například kapitola o modernismu v Chile by mohla být uvedena novou kontextuální definicí pojmu kubismu s upozorněním, že v Chile se nevyskytovali téměř žádní kubisté a kubismus byl chápán výrazně odlišnějším způsobem než ve Francii. Kapitola by mohla začínat poznámkou, že kubismus byl považován spíše za formální experiment než za nezbytnou novou orientaci avantgardy a že v chilském kontextu chyběla kritická debata, která ho doprovázela a podporovala v Paříži. Čtenáři by mohli být vyzváni, aby při čtení kapitoly chápali pojem „kubismus“ v tomto jednodušším a schematičtějším vymezení. Pojetí „homonymní opony“ a „koncept slovníku“ spolu úzce souvisejí. Jejich autoři si v tomto eseji navzájem vyměňují myšlenky a navrhují řešení aktuálních problémů interpretace.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

3

Pages

150-155

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.10191247-7e7d-4def-bbf8-beda823e5aca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.