Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 2 | 163-181

Article title

Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP

Authors

Content

Title variants

EN
Domestic courts and methods of argumentation with the ECtHR's case law

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Vnitrostátní soudy jsou významnými aktéry pro implementaci judikatury ESLP na národní úrovni. V debatách o budoucnosti štrasburského systému jsou vkládány naděje právě do vnitrostátních soudů a jejich způsobilosti pozitivně přispět k efektivitě a legitimitě systému založeného Evropskou úmluvou. Vnitrostátní soudy jsou však poměrně autonomními aktéry, v jejichž rozhodovací činnosti běžně dochází k prolínání vnitrostátní a mezinárodněprávní argumentace. Ve výsledku tak vnitrostátní soudci pracují se štrasburskou judikaturou různými způsoby s různými důsledky pro efektivitu Úmluvy a ESLP. Tento článek činí první krok nezbytný pro přesnější představu o tom, jakým způsobem vnitrostátní soudy s judikaturou ESLP ve skutečnosti nakládají a jaké to má důsledky pro štrasburský systém. S využitím řady příkladů z rozhodovací praxe českých vrcholných soudů článek představuje klasifikaci argumentace judikaturou ESLP ze strany vnitrostátních soudů, která je v budoucnu použitelná pro empirickou analýzu. Článek ukazuje, že soudy používají široké spektrum způsobů argumentace judikaturou ESLP, které se štěpí na otázkách 1) adresáta štrasburských rozsudků, 2) stupně následování ESLP, 3) intenzity vlivu štrasburských závěrů na rozhodnutí vnitrostátního soudu a 4) různých právních technik použití judikatury ESLP. Článek současně spojuje identifikované způsoby používání judikatury ESLP s debatami o efektivitě ESLP a zpřesňuje tak obraz o významu vnitrostátních soudů pro budoucnost štrasburského systému.
EN
Domestic courts belong among the crucial actors in the mechanisms of the ECtHR’s case law implementation at the national level. Debates addressing the future of the Strasbourg system have relied extensively on the role of domestic courts and their capacity to contribute positively to the effectiveness and legitimacy of the ECHR system. However, domestic courts are quite autonomous actors mixing domestic and international legal argumentation in their decisions. As a result, they use the ECtHR’s case law in many different ways in their reasoning. This article makes the first step necessary for learning more about the ways national courts actually use the Strasbourg case law and about the effects it has on the ECHR system. Using numerous examples from the case law of the Czech apex courts, the article introduces a classification of argumentation with the ECtHR’s case law that can be used as the basis for an eventual empirical analysis. The article shows that the domestic courts use the ECtHR’s case law in different ways that can be distinguished by the following aspects: 1) the addressee of the ECtHR’s judgment, 2) the level of following the ECtHR’s conclusions, 3) the intensity of the ECtHR’s influence on the domestic decision, and 4) the particular legal techniques of using the ECtHR’s case law. The article also links the identified methods of argumentation with the ECtHR’s case law with the debates about the effectiveness of the ECtHR and refines our ideas about the significance of domestic courts for the future of the ECHR system.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.11625f78-9c42-4644-9c90-18392620d2b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.