Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 44 | 1 | 37-57

Article title

Dirac’s refined unification of quantum mechanics and special relativity: an intertheoretic context

Content

Title variants

CS
Diracovo vylepšené sjednocení kvantové mechaniky a speciální relativity: interteoretický kontext

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
One of the key episodes of history of modern physics – Paul Dirac’s startling contrivance of the relativistic theory of the electron – is elicited in the context of lucid epistemological model of mature theory change. The peculiar character of Dirac’s synthesis of special relativity and quantum mechanics is revealed by comparison with Einstein’s sophisticated methodology of the General Relativity contrivance. The subtle structure of Dirac’s scientifi c research program and fi rst and foremost the odd principles that put up its powerful heuristics is scrutinized with special emphasis on the highly controversial tenet of “mathematical beauty.” It is contended that despite the relentless Dirac’s remarks denigrating the controversial role of philosophy one can trace its indirect infl uence through Arthur Eddington’s and Hermann Weyl’s whimsical mathematical models. Accordingly, the milestones of Dirac’s research programme realization in the distinctive context of the applied epistemological doctrine are indicated.
CS
Jedna z klíčových epizod dějin moderní fyziky – překvapivý vznik relativistické teorie elektronu Paula Diraca – je analyzována z hlediska epistemologického modelu změny zralé teorie. Článek poukazuje na zvláštní charakter g y Diracova sjednocení speciální relativity a kvantové mechaniky, který se objevuje při srovnání s Einsteinovou sofi stikovanou metodologií v pozadí teorie všeobecné relativity. Rafi novaná struktura Diracova vědeckého výzkumného programu a neobvyklé principy, které vybudovaly jeho silnou heuristiku, jsou prozkoumány s důrazem na vysoce kontroverzní princip „matematické krásy“. V článku tvrdím, že navzdory neutuchajícím Diracovým poznámkám popírajícím roli fi losofi e lze vysledovat její nepřímý vliv prostřednictvím hravých matematických modelů Arthura Eddingtona a Hermanna Weyla. V souladu s tím jsou představeny hlavní body Diracova výzkumného programu z hlediska aplikované epistemologické doktríny.

Year

Volume

44

Issue

1

Pages

37-57

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.11c54f85-9f43-4c96-a67d-f2855c992a17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.