Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 7 | 1 | 57-75

Article title

Bůh, nebo vývoj? : několik poznámek k historismu v úvahách evangelických myslitelů na počátku 20. století

Authors

Content

Title variants

EN
God or evolution? : several notes on historism in the ideas of early twentieth century evangelical thinkers

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tato studie je založena na srovnávací analýze jistých prvků myšlení dvou protestantských liberálních teologů, českého bohoslovce, historika náboženství a následně zastánce komparativní religionistiky Františka Žilky a klasika německého studia sociologie náboženství Ernsta Troeltsche. Autor se primárně soustředí na jejich pojetí historického vývoje ve vztahu k náboženským hodnotám. Zatímco Troeltsch vyzdvihuje možné vlivy společenských a ekonomických podmínek na náboženství, Žilka na druhé straně chápe náboženství jako faktor vytvářející sociální struktury. Oproti Troeltschovi je Žilka více hotov přiznat vliv národů (či národností) na různé podoby (křesťanského) náboženství. Oba se shodují na prvcích uvnitř protestantismu, které napomohly demokratickému vývoji společnosti. Oba autoři také uznávají, že platnost náboženských hodnot nemůže být posuzována historickými či sociologickými metodami. Oba si přáli zmírnit metody užívané v historismu devatenáctého století přiznáním autonomie metod teologických.
EN
This study is based on a comparative analysis of certain features in the thinking of two Protestant liberal theologians, the Czech divinity scholar, historian of religion and subsequent proponent of comparative religious studies František Žilka and the classic German writer on the sociology of religion Ernst Troeltsch. Here the author focuses primarily on their conception of historical development in relation to religious values. While Troeltsch recognizes the possible infl uence of social and economic conditions on religion, Žilka on the other hand understands religion to be a factor in the creation of social structures. In contrast to Troeltsch, however, Žilka is more prone to recognize the infl uence of nationalities on the various forms of (Christian) religion. Both concur in seeing elements within Protestantism which contribute to the democratic development of society. Both authors also agree that the validity of religious values themselves cannot be decided by historical or sociological methods. Both wish to tone down the methods used in 19th century historism by acknowledging the autonomy of theological methods.

Discipline

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

57-75

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.12c2f4c8-6615-4ad9-83a3-28156830cdba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.