Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(44) | 92-117

Article title

Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych

Content

Title variants

Stimulating local competitiveness of communities: The case of the tax on means of transport

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych są tematem niezwykle chętnie podejmowanym przez media, choć często obiegowe opinie o ogromnej stymulacyjnej roli redukcji stawek nie są oparte na żadnych badaniach. W artykule autorzy zajmują się wpływem decyzji władz lokalnych o redukcji stawek podatku od środków transportowych na lokalizację podmiotów nim opodatkowanych w obrębie granic administracyjnych jednostki realizującej taką strategię. Nie jest wskazane badanie wyłącznie relacji wysokości stawki podatkowej do liczby zarejestrowanych płatników podatku od środków transportowych. Lokalizacja na terenie gminy nowych płatników tego podatku wpływa także pośrednio na dochody z podatków od nieruchomości, dochodowego od osób prawnych i ewentualnie dochodowego od osób fizycznych. Dlatego w opracowaniu zastosowano wielowątkowe podejście do badania następstw decyzji władz lokalnych o zmianach w podatku od środków transportowych.
EN
Discounts and rebates in local taxation are a very media-friendly topic, yet the opinions on the stimulating function of taxation are not supported by meaningful research. The article presents the impact of local governments’ decisions regarding reductions in the tax on means of transport on the location of entities subject to such a tax within the community. The article has a multi-dimensional character, as it is impossible to limit oneself to researching a simplistic relation between tax rates and the number of registered payers of the tax. One must consider additional factors, e.g. the location of new tax payers within a community will also indirectly impact estate taxes, CIT revenues, even the additional revenues from the personal income tax paid by employees. Therefore, it is vital to approach the consequences of local government decisions relating to changes in transport taxation multi-dimensionally.

Contributors

author
 • Katedra Makroekonomii, Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Zakład Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu – National-Luis University w Nowym Sączu
 • Skica Tomasz, Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, Katedra Makroekonomii, Instytut Badan i Analiz Finansowych, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszow, Poland

References

 • Bończak-Kucharczyk M., Herbst K., Chmura K., 1998, Jak władze lokalne mogą -wspierać przedsiębiorczość, Warszawa: Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., 2010, Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., 2000, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Engen E., SkinnerJ., 1999, "Taxation and economic growth", w: J. Slemrod(red.), Tax policy in the real world, Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Etel L., Presnarowicz S., 2002, Podatek od środków transportowych. Komentarz, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Kamiński R., 2003, Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT.
 • Kłosowski S., Adamski J., 1999, "Czynniki wpływające na lokalny rozwój gospodarczy", w: D.C. Wagner (red.), Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, Warszawa: Municipium.
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa: CeDeWu.
 • Leach G., 2003, The negative impact of taxation on economic growth, nowe wyd., New York: REFORM.
 • Levine R., Renelt D., 1990, "A sensitivity analysis of cross-country growth regressions", The American Economic Review, t. 84, nr 4.
 • Mendoza E.G., Milesi-Feretti G.M., Asea P., 1997, "On the ineffectiveness of tax policy in altering long-run growth: Harberger's superneutrality conjecture", Journal of Public Economics, t. 66, nr 1.
 • Miszczuk M., 2009, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Warszawa: C.H. Beck.
 • Okraszewska A., Brzeziński 1., Kwiatkowski J., 2002, Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Skica T., 2008, "Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)", Samorząd Terytorialny, nr 1-2.
 • Skica T., 2009, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., 2004, Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (raport z badań - materiały niepublikowane).
 • Swianiewicz R, 2004, Finanse lokalne -teoria i praktyka, Warszawa: Municipium.
 • Swianiewicz R, Łukomska J., 2009, Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Polska na tle innych krajów europejskich, Warszawa: Municipium.
 • Wołowiec T., 2002, "Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4( 10).
 • Wołowiec T., 2004, "Podatkowe narzędzia oddziaływania na konkurencyjność ekonomiczną gmin (z uwzględnieniem gmin uzdrowiskowych)", Biuletyn Informacyjny Stowarzyszania Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 1-2.
 • Wołowiec T., 2005, "Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(19).
 • Wołowiec T, 2008, Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, Badania Statutowe Zakładu Ekonomii WSB -NLU, Nowy Sącz (niepublikowane).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA104413

YADDA identifier

bwmeta1.element.132817dc-672a-3654-a4dd-55cf47ee716b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.