Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 4 | 43-56

Article title

Česká verze škály na měření důležitosti morální identity - pilotní studie:

Content

Title variants

EN
Czech version of the self-importance of moral identity scale - a pilot study:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem dvou provedených studií je zjišťování psychometrických vlastností české verze Škály na měření důležitosti morální identity. Škála se skládá z devíti morálních vlastností vystihujících morální osobnost. Měří dvě dimenze morální identity, internalizaci a symbolizaci. Pro analýzu jsme si zvolili autory originální 13 položkovou škálu. Na základě statistické analýzy v pilotní studii (n = 163) jsme z původní škály vyloučili dvě položky, které nesplňovaly stanovená psychometrická kritéria. V druhé studii, na jiném souboru respondentů (n = 185), jsme následně ověřovali míru interní konzistence upravené 11 položkové škály. Konstruktovou validitu jsme měřili pomocí nástrojů měřících morální vyvázání a podvádění v práci. Na základě dosažených výsledků v naší studii doporučujeme zvážit pro použití v české populaci námi navrhovanou, jedenácti položkovou alternativu dotazníku, u které jsme zjistili dostatečně dobré základní psychometrické charakteristiky.
EN
Two studies aim to determine the psychometric properties of the Czech version of The SelfImportance of Moral Identity Scale (Aquino, Reed, 2002). The scale consists of nine moral personality qualities that measure two dimensions of moral identity: internalization and symbolization. For the analysis, we chose the authors' 13-item scale originally proposed. Based on the statistical analysis in the pilot study (n = 163), we excluded from the original scale two items that did not meet the established psychometric criteria. In the second study, on a different set of respondents (n = 185), we subsequently verified the degree of internal consistency of the adjusted 11-item scale. We measured construct validity using tools measuring moral untying and cheating at work. Based on the results obtained in our study, we recommend considering the proposed eleven-item alternative of the questionnaire for use in the Czech population, for which we found sufficiently good basic psychometric characteristics.

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

43-56

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---
  • ---
author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1446aea1-f239-4f37-b819-91f1608ba33c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.