Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | Supplement_1 | 15-26

Article title

Negative affect and life satisfaction in the context of subjective poverty, objective poverty and selected sociodemographic variables

Content

Title variants

SK
Negatívny afekt a životná spokojnosť v kontexte subjektívnej chudoby, objektívnej chudoby a vybraných sociodemografických premenných

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. The aim of this study was to identify the differences in negative affect and life satisfaction in the context of subjective poverty, objective poverty, marital status, economic activity and gender. In particular, the significance of poverty variables. Participants and settings. The research sample consisted of 499 Slovak respondents (249 women; 250 men, average age M = 39.60, SD = = 11.47). Data were collected using the Satisfaction with Life Scale and the Negative Affect Scale from the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). The subjective assessment of poverty was measured by the question “In your economic situation, is it possible to make ends meet?” and objective poverty by “What is your monthly income after taxes?” Hypotheses. It was hypothesized the main effects of objective poverty and subjective poverty on negative affect and life satisfaction and interaction effects of objective poverty and subjective poverty with other selected independent variables (marital status, economic activity, gender) on negative affect and life satisfaction. Statistical analysis. MANOVA was used for the statistical analysis. Results. The results confirm the main effect of subjective poverty in life satisfaction and negative affect. In terms of life satisfaction, interactions between gender and objective poverty, gender and subjective poverty as well as between gender, marital status and economic activity were found. With regards to negative affect, the study found interactions between gender and objective poverty as well as between objective poverty and subjective poverty. Study limitations. The limitation of this study is the failure to include certain variables into the analysis such as the size of residence by population, regions according to the unemployment rate or gender roles.
SK
Cieľ. Cieľom príspevku je identifikovať rozdiely v prežívaní negatívneho afektu a životnej spokojnosti v kontexte subjektívnej chudoby, objektívnej chudoby, manželského stavu, ekonomickej aktivity a rodu. Bola sledovaná najmä významnosť premenných chudoby. Výskumný súbor a nástroje. Výskumný súbor pozostával zo 499 slovenských respondentov (249 žien; 250 mužov, priemerný vek M = 39.60, SD = 11.47). Testovú batériu tvorila Škála spokojnosti so životom a Škála negatívneho afektu z Dotazníka pozitívneho a negatívneho afektu (PANAS). Subjektívne hodnotenie chudoby bolo merané otázkou: „Dá sa vo Vašej ekonomickej situácii vystačiť s tým, čo máte?“ a objektívna chudoba pomocou otázky: „Aký je Váš čistý mesačný príjem (myslí sa príjem po zdanení)?“ Hypotézy. Boli predpokladané hlavné efekty objektívnej chudoby a subjektívnej chudoby na prežívanie negatívneho afektu a životnej spokojnosti a interakčné efekty objektívnej chudoby a subjektívnej chudoby s inými vybranými nezávislými premennými (manželský stav, ekonomická aktivita, rod) na prežívanie negatívneho afektu a životnej spokojnosti. Štatistická analýza. Na štatistickú analýzu bola použitá MANOVA. Výsledky. Výsledky potvrdili hlavný efekt subjektívnej chudoby pri životnej spokojnosti a negatívnom afekte. Z hľadiska životnej spokojnosti bola zistená interakcia rodu a objektívnej chudoby, rodu a subjektívnej chudoby a tiež rodu, manželského stavu a ekonomickej aktivity. V rámci negatívneho afektu boli v štúdii zistené interakcie rodu a objektívnej chudoby, ako aj objektívnej chudoby a subjektívnej chudoby. Obmedzenia štúdie. Obmedzením štúdie je nezahrnutie niektorých premenných do analýzy, ako veľkosť bydliska podľa počtu obyvateľov, kraje podľa miery nezamestnanosti či rodové roly.

Year

Volume

63

Issue

Pages

15-26

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.145a65de-6c9c-4a1f-95cd-7989fb854629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.