Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 69 | 2 | 271-288

Article title

Morální limity omezení migrace v liberální demokracii: vybrané perspektivy v českém kontextu

Authors

Content

Title variants

EN
The moral limits to restricting migration in a liberal democracy
DE
Morale Grenzen der Migrationsbeschränkung in liberalen Demokratien

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Autor se zabývá morálními otázkami spojenými s omezením migrace. Reflektuje při tom významné publikace týkající se migrace, které vyšly v českém prostředí v posledních letech (překlady i tituly tuzemských autorů) a buď obsahují normativní argumentaci, nebo je lze explicitně vztáhnout k oblasti etických úvah. V textu je vedena polemika především s partikularistickým kolektivismem, obhajujícím různé formy omezení migrace a legitimitu existence suverénních států, které mají právo na uzavření svých hranic. Vůči této koncepci autor vznáší námitky z pozice liberalismu, již spojuje s konceptem liberálně-demokratického státu. Závěr stati je věnován analýze a obhajobě prospěchu, jenž plyne z otevření hranic.
EN
The author addresses the moral issues connected to the restriction of migration. He responds to the publications of note dealing with migration that have been published in the Czech milieu in the last years (both translations and titles by domestic authors), and that either contain a normative argument or can be explicitly applied to the field of ethical thinking. In the text, a polemic is conducted above all with particularistic collectivism and its defense of various forms of restrictions on migration and the legitimacy of the existence of sovereign states that have the right to close their borders. Working from the position of liberalism, which is associated with the concept of the liberal-democratic state, the author raises objections to this approach. The conclusion of the article is dedicated to an analysis and defense of the benefits that result from the opening of borders.

Year

Volume

69

Issue

2

Pages

271-288

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.14765e31-6c77-447d-a409-88a7d4b6b643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.