Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 5 | 448-459

Article title

Ověření psychometrických vlastností české adaptace škály závislosti na hraní videoher pro adolescenty

Content

Title variants

EN
Evaluation of psychometric characteristics of Czech adaptation of the Game Addiction Scale for adolescents

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Záměr. Prezentovaná studie představuje českou adaptaci Škály závislosti na hraní. Byly zjištěny psychometrické vlastnosti adaptované verze ve smyslu ověření faktorové struktury, vnitřní konzistence a konstruktové validity. Soubor a procedura. Výzkumný vzorek obsahoval 423 adolescentů (48 % žen). Dotazníková baterie ve formě tužka - papír byla administrována ve školním prostředí ve třech velkých městech České republiky - Praha, Brno, Ostrava. Sběr dat probíhal na podzim 2015 a na jaře 2016. Analýza dat. Vnitřní konzistence metody byla zjišťována pomocí Cronbachova koeficientu α. Konfirmační faktorová analýza byla provedena v balíku Lavaan ve statistickém prostředí R, stejně jako strukturální model pro ověření konstruktové validity. Výsledky. Psychometrické charakteristiky analyzované metody jsou srovnatelné s originálními zjištěními a lze je označit za uspokojivé. Adaptovanou verzi Škály závislosti na hraní videoher lze doporučit pro výzkumné i diagnostické užití u adolescentů. Limity. Relativně menší zastoupení osob závislých na hraní videoher mohlo mít negativní dopad na úroveň konstruktové validity ve smyslu zhoršených odhadů parametrů v rámci sítě vztahů videoherní závislosti s ostatními proměnnými.
EN
Objectives. The study introduces Czech adaptation of the Game Addiction Scale. Psychometric properties of the method were evaluated - factor structure, internal consistency and construct validity. Subjects and Settings. The research sample consisted of 423 adolescents (48% females). The questionnaire was administered in paper&pencil form in school settings in three major Czech cities - Prague, Brno, Ostrava. Data collection was performed in autumn 2015 and spring 2016. Data analysis. Internal consistency was estimated using Cronbach’s α. Confirmatory factor analysis and structural model capturing construct validity were performed using Lavaan package in the R statistical environment. Results. Psychometric properties of the Czech adaptation of the method are comparable with original findings and can be described as satisfactory. Based on the presented results the Czech version of the Game Addiction Scale for research and diagnostic use in adolescents can be recommended. Limitations. Relatively smaller proportion of respondents addicted to video game playing could have a negative impact on the level of construct validity in terms of impaired parameter estimates of relationships between video game addiction and other variables.

Year

Volume

61

Issue

5

Pages

448-459

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.14f3376e-22a0-41e8-a7c6-fe3659c6fca1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.