Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 12 | 1001-1023

Article title

Studie dekontextualizace v používání judikatury

Content

Title variants

EN
Study of decontextualization in case-law use

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se zabývá jedním z aspektů používání judikatury v českém právním systému. V soudních rozhodnutích se velmi často objevuje celá řada odkazů na dřívější soudní rozhodnutí. Občas se zdá, že jsou tyto odkazy v rozhodnutích používány zcela bez ohledu na to, zda jsou si vůbec skutkové základy rozhodovaného případu a citovaného rozhodnutí podobné, na což čas od času upozorňuje odborná literatura. Cílem tohoto článku je informovat o studii české citační praxe, která byla provedena za použití kombinace síťové analýzy a analýzy textu a která se na problematiku věcné podobnosti mezi citovanými rozhodnutími přímo zaměřuje. Na řetězcích citací, které byly zkonstruovány za použití síťové analýzy, ukazuje, do jaké míry se při práci s judikaturou v českém prostředí posouvá podobnost skutkového základu. Zároveň také zkoumá vypovídací schopnost jednoho ze síťových ukazatelů – tzv. vstupního stupně – pro soudní citační prostředí.
EN
This article tackles one of the elements of the Czech judicial decision-making. Judicial decisions often contain several references to past judicial decisions. It often seems that these references are used haphazardly, without any attention to factual similarities between the cases, as has been pointed out by scholarly literature. The goal of this article is to report on a study of the Czech citation practice that was conducted by a combination of network analysis and textual analysis that focuses on the issue of similarity between the facts of a given case and the facts of the case of cited decisions. Using chains of citations constructed by means of network analysis, this study shows to what extent is similarity taken into account when citing case-law in the Czech citation environment. Furthermore, it also explores the indicative capacity of one of the network values – indegree centrality – for judicial decision citation practice.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.15773991-68de-49fd-ac49-db8de0753814
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.