Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 2 | 163-171

Article title

Seventeenth-centruy Italian drawnings in Prague : Pietro Testa, Valentin Lefèvre, Giovanni Maria Morandi, Giuseppe Passeri

Content

Title variants

CS
Italské kresby 17. století v Praze : Pietro Testa, Valentin Lefèvre, Giovanni Maria Morandi, Giuseppe Passeri

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The international community of drawing scholars is well acquainted with the wealth of quality Italian sixteenth- and early seventeenth-century drawings contained in the collections of Czech museums, galleries, and libraries through the publications of Czech researchers. Additional findings and attributions, however, can be drawn from a close study of the drawings from the seventeenth century, which is the subject of this article. It focuses on several remarkable pieces of work from the vast and diverse collection of art that belonged to the poet and writer Jiří Karásek of Lvovice (1871–1951), which is now in the Museum of Czech Literature in Prague. A drawing by Pietro Testa, originally titled Old man with his right arm stretched out before him, has now been successfully identified as a study of the God the Father for the painting The Prophecy of Basilides (in the Museo di Capodimonte in Naples) and has been dated as originating around the year 1648. A second drawing, The Sacrifice of Iphigenia, presents a scene whose arrangement of figures is similar to an engraving by Testa on the same subject, but the style of the work is different: this is a sketch for the seventeenth-century painting The Sacrifice of Iphigenia by the Flemish painter Valentin Lefèvre, who worked in Venice. Giovanni Maria Morandi is represented in Karásek’s collection by a seventeenth-century study titled Mary at the Tomb, a preparatory study for the painting Three Marys at the Tomb (Palazzo Chigi, Ariccia). A stylistic analysis of a small sketch titled Holy Family or The Virgin and Child with a Saint reveals it to be the work of the late seventeenth-century artist from Rome Giuseppi Passeri. Attribution of the drawing Susanna and the Stoning of the Elders, which in the eighteenth century was in the collection of a banker named Pierre Crozat, has yet to be resolved: its style reflects the early seventeenth-century Genoa school, but none of the names proposed to date – Orazio de Ferrari, Andrea Ansaldo – has been sufficiently convincing. Towards its close the article leaves behind Karásek’s collection and focuses on the drawing Head of an Old Man from the outstanding collection of the Archbishopric of Olomouc. Evidence from comparisons of this drawing justify attributing it to the painter Giacinto Brandi of Rome and date it to the second half of the 1630s.
CS
Mezinárodní společenství odborníků na kresbu je díky publikacím českých badatelů dobře obeznámeno s bohatým fondem velmi kvalitních italských kreseb ze 16. a raného 17. století, které se nacházejí ve sbírkách českých muzeí, galerií a knihoven. Další zjištění a atribuce však může přinést důkladný výzkum kreseb 17. století, jimiž se zabývá i tento příspěvek. Zaměřuje se na několik pozoruhodných prací z rozsáhlé a rozmanité sbírky básníka a prozaika Jiřího Karáska ze Lvovic (1871–1951), dnes spravované Památníkem národního písemnictví v Praze. Kresbu Pietra Testy, původně označenou Starý muž s napřaženou pravou paží, se nově podařilo určit jako studii Boha Otce k obrazu Basilidovo proroctví (Museo di Capodimonte v Neapoli) a datovat kolem roku 1648. Výjev Obětování Ifigenie sice v rozvržení vykazuje spojitosti s Testovou rytinou na stejné téma, liší se však svým stylem: jde o skicu k obrazu Obětování Ifigenie ze šedesátých let 17. století od flámského malíře Valentina Lefèvra, činného v Benátkách. Giovanni Maria Morandi je v Karáskově sbírce zastoupen studií Marie u hrobu z osmdesátých let 17. století, vážící se obrazu Tři Marie u hrobu (Palazzo Chigi, Ariccia). Malá skica Svatá rodina nebo Panna Maria s dítětem a světcem byla na základě stylové analýzy připsána římskému kreslíři pozdního 17. století Giuseppu Passerimu. Otázka autorství zůstává otevřená u kresby Zuzana a starci, jež v 18. století patřila do sbírky bankéře Pierra Crozata: styl odpovídá janovské škole začátku 17. století, ale žádný z dosavadních návrhů konkrétních jmen – Orazio de Ferrari, Andrea Ansaldo – zatím není dostatečně přesvědčivý. Závěrečná část textu se odpoutává od Karáskovy sbírky a věnuje se kresbě Hlava starého muže z vynikající arcibiskupské sbírky v Olomouci. Četné komparace zdůvodňují novou atribuci římskému malíři Giacintovi Brandimu a datování do druhé poloviny třicátých let 17. století.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

2

Pages

163-171

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.15ffe9a2-c77f-41d6-a53b-8ab4e6ed64ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.