PL EN


Journal
2010 | 36 | 1 | 227-243
Article title

Aktualne wyzwania w pracy wychowawczej z młodzieżą gimnazjalną

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Current Challenges in Educational Work with Middle School Youth
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns current challenges in educational work with youth from middle schools. Educational challenges on the global level and those related to changes in our country are enumerated in the first part. The second part is the analysis of teachers' opinions on the subject of current challenges connected with working with youth. The article ends with a reflection on the teacher's role in the alternating reality.
Journal
Year
Volume
36
Issue
1
Pages
227-243
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Anna Szczesna, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
References
 • Barczyk P., Nauczyciel i oświata w kontekście integracji Europy, [w:] Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo UO, Opole 2000.
 • Denek K., Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla krajoznawstwa i turystyki w szkole oraz wychowania zdrowotnego, [w:] Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo UO, Opole 2000.
 • Dróżka W., Wpływ zmiany społeczno-edukacyjnej w Polsce na funkcjonowanie zawodowe średniego pokolenia nauczycieli - w świetle badań autobiograficznych, [w:] Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2008.
 • Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Gnitecki J., Pedagogika i edukacja u progu trzeciego tysiąclecia w obliczu przemian globalnych współczesnego świata, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wyd. UMK, Toruń 2001.
 • http:// miedzykulturowa.org.pl/cgi-bin/blosxom.cgi/naucz/o\_edukacji
 • Juszczyk S., Czy współczesny nauczyciel akademicki powinien posiadać kompetencje w zakresie kształcenia online ? [w:] Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria - praktyka - perspektywy, red. D. Ekiert-Oldroyd, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.
 • Kempny M., Kapciak A., Łodziński S., U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
 • Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty Kategorie Praktyki, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 1997.
 • Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Sto pytań o edukację w przejściu stuleci, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wyd. UMK, Toruń 2001.
 • Kwieciński Z., Zapętlenie kwestii edukacyjnej w sytuacji gwałtownej zmiany jej kontekstu, [w:] Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, red. J. Brzeziński, Z. Kwieciński, Wydawnictwo UMK, Toruń 200.
 • Leleniewska M., Rola mediów we współczesnym świecie, http://www.edukacja.edux.pl/p-1163-rola-mediow-we-wspolczesnym-swiecie.php
 • Lewin A., Twórcza praca nad systemem wychowania, Wydawnictwo WSP ZNP, Warszawa 2001.
 • Lewowicki T., Nauczyciele i ich edukacja na przełomie XX i XXI wieku - ewolucja czy rewolucja? [w:] Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo UO, Opole 2000.
 • Łomny Z., Pedeutologia i edukacja dla nowej epoki, [w:] Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo UO, Opole 2000.
 • Łukaszewicz R., McEdukacja: Od reklamy świata do świata reklamy, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wyd. UMK, Toruń 2001.
 • Marek F. A., Przemiany roli nauczyciela w XX wieku, [w:] Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, red. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo UO, Opole 2000.
 • Melosik Z., Kultura instant - paradoksy pop-tożsamości, [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Wyd. UMK, Toruń 2001.
 • Nahotko M., Nauczanie zdalne (e-learning) w polskich szkołach wyższych, Seria III: e-Publikacje Instytutu INiB „E-włączenie czy e-wyobcowanie?”, red. M. Kocójowa nr 2, 2006.
 • Parnicka U., Niebezpieczeństwo szklanego ekranu, „Wychowawca”, 2001, nr 11.
 • Speck O., Być nauczycielem, Wydaw. GWP, Gdańsk 2005.
 • Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Wydawnictwo WSP ZNP, Warszawa 2003.
 • Stanek K., Wychowanie do wartości, [w:] Czas na wychowanie. Główne konteksty i uwarunkowania, red. B. Piątkowska, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2009.
 • Szempruch J., Funkcjonowanie nauczyciela wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych, [w:] Edukacja jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. F. Bereźnicki, K. Denek, Wydawnictwo US, Szczecin 2005.
 • Węgierski Z., Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny, „Wychowanie na co Dzień” 2008, nr 6.
 • www.naszagwara.strona.pl/
 • www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=9805
 • www.rodzina.senior.pl/89, 0,Eurosieroctwo-spolecznym-problemem,4625.html
 • www.uniaeuropejska.net.pl/index.php?Itemid=227\&id=645\&option=com\ _content\&task=view
 • Żechowska B., Ewolucja w stawianiu pytań o nauczyciela czasu polskiej transformacji, [w:] Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, red. A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch, J. Niemiec, Wydaw. Żak, Warszawa-Białystok 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098717
YADDA identifier
bwmeta1.element.162c24c9-de66-362a-a3bb-b3f6b9ea9f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.