Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 4 | 479-494

Article title

Some Latin contrafacta of Ars Nova songs in Central European sources from the first half of the fifteenth century:

Authors

Content

Title variants

CS
Latinská kontrafakta některých písní z období ars nova ve středoevropských pramenech 1. poloviny 15. století:

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Fifteenth-century musical sources from Central Europe contain a number of “foreign” (in the sense of “not originally of Central European origin”) polyphonic secular songs, many of which survive uniquely in these sources and often not in their original form. The author seeks to understand what happened to this repertoire once it had reached its admirers in a geographically and culturally different context. The scope of material is narrowed down to “Ars Nova songs”, that is, polyphonic songs which stylistically belong to the fourteenth century and were originally settings of texts in one of the fixed forms common in the Western and Southern European traditions of lyric poetry. In the Appendix, the author provides a list of Ars Nova songs with Latin contrafactum texts which he was able to locate in Central European sources before about 1450 (expanded by the addition of concordances with non-Latin contrafactum texts, concordances with no text at all, incipits appearing in theoretical treatises, and instrumental intabulations). He finds evidence that French compositions predominate significantly over Italian, as well as a predilection for music which does not exhibit a high degree of rhythmic complexity. Furthermore, the author analyses various instances in which Latin contrafactum texts were applied to pre-existing music and proposes how such compositions could have functioned in educational and devotional contexts. Lastly, he points out that Ars Nova songs in Central Europe experienced what could be termed their “second life”, in which they were handled with a remarkable degree of freedom.
CS
Středoevropské hudební prameny z patnáctého století obsahují řadu „cizích“ (ve smyslu „nikoli středoevropského původu“) polyfonních světských písní, z nichž mnohé se dochovaly pouze v těchto pramenech, a to začasté nikoli ve své původní podobě. Autor se snaží zjistit, k jakému vývoji docházelo u tohoto repertoáru poté, co si získal příznivce v geograficky i kulturně odlišném prostředí. Časový záběr daného materiálu je tu zúžen na „písně z období ars nova“, tj. polyfonní písně spadající stylově do čtrnáctého století, jež byly původně zhudebněními textů s použitím jedné ze zavedených forem západo- a jihoevropských tradic lyrické poezie. V příloze autor uvádí seznam písní z období ars nova s kontrafaktovanými texty v latině, které se mu podařilo lokalizovat ve středoevropských pramenech z doby přibližně před rokem 1450 (navíc rozšířený o konkordance s nelatinskými kontrafaktuálními texty, o konkordance bez textů, o incipity vyskytující se v teoretických traktátech a konečně o instrumentální intabulace). Nachází tu doklady silné převahy francouzských kompozic nad italskými, jakož i tendenci k zařazování hudby, jež nevykazuje vysoký stupeň rytmické složitosti. Autor dále analyzuje rozmanité případy uplatňování latinských textových kontrafakt v již dříve existujících skladbách a usuzuje, jak takové skladby mohly fungovat ve vzdělávací a liturgické praxi. Konečně zdůrazňuje, že písně z období ars nova se ve středoevropském prostředí dočkaly jakéhosi „druhého života“, v jehož průběhu s nimi bylo nakládáno s pozoruhodnou mírou volnosti.

Year

Volume

57

Issue

4

Pages

479-494

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic
unknown
  • Hudební věda, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.16fc4071-9673-4435-bdf2-b96fef13512e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.