Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(78) | 45-56

Article title

Dobór pracowników na stanowiska kierownicze w przedsiebiorstwach panstwowych

Authors

Content

Title variants

EN
ASPECTS OF EMPLOYEE SELECTION FOR EXECUTIVE POSTS IN STATE-OWNED ENTERPRISES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Procesy doboru kierowników do przedsiębiorstw państwowych (p.p.) w dobie przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych, zwłaszcza w kontekście wysokiego bezrobocia w naszym kraju, budzą szereg zastrzeżeń i wątpliwości społeczeństwa, które dostrzega liczne nieprawidłowości zachodzące na styku administracji publicznej i gospodarki. Potwierdzają to również obserwacje i spostrzeżenia autorki artykułu, która czerpie informacje zaprezentowane w opracowaniu z wieloletniego doświadczenia w administracji publicznej (wojewódzkiej), gdzie pracowała w latach 1993-2008. Celem opracowania jest zdiagnozowanie procesów doboru kadry kierowniczej do przedsiębiorstw państwowych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przebiegają one zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zasadami określonymi w nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także zasadami Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.
EN
The process of selecting managers for state-owned enterprises in an period of systemic, economic, and social change, especially in the context of high unemployment in Poland, stirs several concerns as well as doubts on the part of the public, which notes numerous irregularities occurring at the tangent point of public administration and the economy. This is also confirmed by the observations and notes the paper's author who utilizes information derived from many years of experience in public (voivodeship level) administration, where she worked over the 1993-2008 period. The objective of this paper is a diagnosis of the process of managerial staff selection to state-owned enterprises as well as the development of answers to questions as to their regularity with respect to legal regulations, principles defined by the science of human resource management, and the principles of the Civil Service Ethics Code.

Year

Issue

Pages

45-56

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-02-15

Contributors

 • Katedra Socjologii, Wydzial Zarzadzania, Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania w Lodzi, Lódz, Poland
 • Katedra Socjologii, Wydzial Zarzadzania, Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania w Lodzi, Lódz, Poland

References

 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Bednarski L. (1997), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Duda A. (2008), Bezbłędne początki, „Personel i Zarządzanie”, nr 11, s. 61.
 • Ingram T. (2006), Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, s. 9.
 • Listwan T. (2010), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa .
 • Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4, s. 20-27
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Prusak B. (2001), Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, [w:] F. Bławat (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Przytuła S. (2007), Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, s. 31-44.
 • GUS (2008), Rocznik Statystyczny RP, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z 1994 r., nr 138, poz. 729).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872).
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. nr 112 poz. 981).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 467 z późn. zm.).
 • Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki służby cywilnej (M.P. z 2002, nr 46, poz. 683).
 • [www. prywatyzacja.msp.gov.pl].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09608

YADDA identifier

bwmeta1.element.1775f6ae-c901-35b0-b416-36d8e4851822
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.